FNAP - IP

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PĂRINȚI - ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Adresa noului site FNAP-IP este

http://www.fnapip.ro

Stimati colegi parinti,
FNAP-IP s-a infiintat in octombrie 2005 si constituie platforma-suport de manifestare deschisa tuturor asociatiilor/Consiliilor reprezentative /Comitetelor de parinti si chiar al parintilor ai caror copiii frecventeaza institutiile de invatamant preuniversitar din Romania: gradinite, scoli, licee, alte forme de invatamant. FNAP-IP functioneaza ca asociatie cu personalitate juridica, in temeiul dreptului de asociere prevazut de Constitutia Romaniei, Ordonanta Guvernului nr.26/2000 (modificata) cu privire la asociatii si fundatii si cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice si functioneaza pe baza Statutului propriu
Avem membri din toate colturile tarii. In activitatea noastra ne bazam pe faptul ca, noi, parintii, nu putem sta deoparte atunci cand este vorba de viitorul copiilor nostri si de aceea ne mobilizam cu totii si ne implicam, intr-un mod organizat, in procesul educational si in luarea deciziilor ce privesc invatamantul romanesc preuniversitar.
Intentionam sa ne implicam si am reusit acest lucru, in toate proiectele care privesc invatamantul preuniversitar romanesc, in interesul copiilor nostri, bazandu-ne pe experientele de viata, profesionale ale tuturor membrilor nostri. Avem avantajul ca printre noi se afla specialisti din toate domeniile de activitate, insufletiti de dragostea pentru copil. Ne dorim sa ne facem ascultati si sa ne impunem prin profesionalism, obiectivitate si corectitudine. Am tras deja semnale de alarma care s-au adeverit in practica: infrastructura scolara precara, insuficienta motivare si lipsa unei evaluari echitabile, corecte, competente si consecvente a personalului, incapacitatea sistemului de a gestiona problemele de securitate a copiilor in scoli, programe si planuri de invatamant incarcate.
FNAP-IP si-a propus sa se implice efectiv, devenind organ consultativ, in analiza si dezbaterea proiectelor de legi, regulamente, reglementari care privesc decizia in actul de invatamant, pana la a coaliza interesele parintilor, elevilor si profesorilor in promovarea unor initiative legislative, menite sa contribuie la cresterea nivelului calitativ si modernizarea invatamantului preuniversitar romanesc, in concordanta cu standardele Uniunii Europene. Participam la sedinte Comisiei de Dialog Social ale MECTS si luam parte la deciziile cu privire la invatamantul preuniversitar din Romania. Dorim sa ne implicam in sprijinirea si promovarea initiativelor, proiectelor, studiilor si metodologiilor de succes ale asociatiilor de parinti, ale consiliilor reprezentative ale parintilor, copiilor si profesorilor, care vizeaza aducerea invatamantului romanesc la nivelul de competenta si aplicatie necesar cerintelor societatii moderne. Obiectivul major este acela de a deveni parteneri reali, egali si viabili, implicati alaturi de MedC, sindicatele din invatamant, societatea civila, in a oferi copiilor nostri suportul necesar si obligatoriu pe care sa isi cladeasca cetatenia europeana.
Este în puterea noastra CA PARINTI sa ne unim eforturile, sa ne facem auziti în mod corect si nedistorsionat vocile, sa contribuim la concretizarea unei reforme care a început, teoretic, dar care trebuie abordata sistemic, strategic, si, mai ales, fara tratarea copiilor nostri ca "generatii de sacrificiu"! Ei nu au nici o vin?!

Parteneriate cu:
-"EDUPART"-cu Ministerul Educatiei, Cercetarii , Tineretului si Sportului;
- Consiliul National Elevilor din Romania
- membru afiliat EPA (Asociatia Europeana a Parintilor)
Pentru a reusi, avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastra, avem nevoie sa fiti alaturi de noi, avem nevoie de ajutor material !
In acest sens, asteptam solicitarile dumneavoastra de a deveni membrii FNAP-IP si de a dirija procentul de 2% din impozitul dumneavoastra in contul nostru:
RO38RNCB0290070598850001, BCR-Sucursala Iuliu Maniu-Bucuresti.
Pentru a face acest lucru, daca doriti, puteti folosi urmatorul formular230.

 

Se propune modificarea STATUTULUI FEDERATIEI NATIONALE A ASOCIATIILOR DE PARINTI - INVATAMANT PREUNIVERSITAR, dupa cum urmeaza:

(observatii si propuneri se primesc prin email pana la ora 20.00 pe 13.01.2010)


Capitolul I
Dispozitii introductive

Articolul. 1.- Cadrul legislativ

1.1. Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar, se constituie ca asociatie, in temeiul dreptului de asociere prevazut de Constitutia Romaniei si Codul Civil.

1.2. Constituirea, functionarea si incetarea activitatii Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar se face cu respectarea si cu aplicarea prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizata.

1.3. Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar isi desfasoara activitatea in conformitate cu Statutul propriu.

1.4. Interpretarea prezentului Statut, a regulamentelor si dispozitiilor interne s eface cu buna credinta, in interesul memebrilor si cu respectarea legii romane.

1.5. În interpretarea prezentului Statut, termenul de asociatie face referire, dac nu se prevede contrar, la Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar.


Articolul.2.-Atributele Asociatiei
2.1. Asociatia poarta urmatoarea denumire :
,,Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar''
2.2. Denumirea va fi înscrisa pe toate documentele emise de aceasta, împreuna cu toate elementele de identificare cerute de lege.
2.3. Înscrisurile cu aceste men?iuni cap?ta valoare de document ?i angajeaz? asociatia numai dac? poart? num?r de înregistrare, data, semn?turile autorizate ?i ?tampila oficial? a acesteia.
2.3. Atat in actele interne, cat si in actele incheiate cu terti, denumirea asociatiei va putea fi folosit? ?i/sau în forma prescurtat? ce se realizeaz? din folosirea împreun? a primei litere din fiecare cuvant ce formeaz? denumirea asociatiei, respectiv ,,F.N.A.P.-I.P.''.
2.4. Sediul Federatiei este in Bucuresti , str.Rosia Montana nr.41, Sector 6, in incinta Scolii nr.174 " Constantin Brancusi ".

2.5. Asociatia isi va putea schimba sediul si va putea înfiin?a filiale, sucursale, birouri, reprezentan?e ?i agen?ii oriunde în Romania sau în str?in?tate, prin Hot?rare a Adun?rii Generale si/ sau prin decizie adoptata pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, de catre Comitetului executiv .

2.6. Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar, s-a constituit pe o durata nelimitata de timp si functioneaza cu personalitate juridica de la data de 14.10.2005.

2.7. La data constituirii, patrimoniul federatiei este de 650 RON, destinat de fondatori, prin actul de constituire, realizarii scopului amintit.

Articolul.3.- Principii generale

3.1. F.N.A.P.-I.P este persoan? juridic? de drept privat roman, f?r? scop patrimonial, apolitic? ?i nu se subordoneaz? intereselor nici unui partid sau grup?ri politice, neguvernamental?, p?strandu-?i independenta fata de organele puterii si administratiei de stat.
3.2. F.N.A.P.-I.P î?i va organiza ?i conduce activitatea în baza urm?toarelor principii:
" Principiul respect?rii propriet??ii:
Respectarea ?i garantarea tuturor propriet??ilor apar?inând membrilor federa?iei, folosirea acestora realizându-se în baza hot?rârilor proprii ale fiec?rei structuri de?in?toare.
" Principiul respect?rii legalit??ii ?i corectitudinii în activit??ile proprii vizeaz?:
Respectarea intereselor legitime ale membrilor F.N.A.P.-I.P, în raporturile cu organele ?i institu?iile de stat din România ?i din str?in?tate precum si cu alte entitati sociale .
" Principiul eligibilit??ii democratice
Egalitatea în drepturi a tuturor membrilor. Eligibilitatea conducerii de jos în sus ?i adoptarea hot?rârilor prin vot direct sau reprezentativ, liber ?i majoritar.
" Principiul reprezentativitatii
Membri structurilor de conducere, alesi democratic, si/sau delelgatii numiti se bucura de incredere si actioneaza pe baza mandatului oferit de


Capitolul II
Scopul, interesele ?i activit??ile F.N.A.P.-I.P.

Articolul 4.- Scopul F.N.A.P.-I.P.

4.1. Scopul pricipal al asociatiei este acela al organizarii, sprijinirii, dezvoltarii si desfasurarii activitatilor sociale, in domeniul promovarii drepturilor si intereselor legitime ale parintilor si copiilor in relatia parteneriala scoala-elevi-parinti.

4.2.In realizarea scopului principal, asociatia poate desfasura orice activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu acest scop.

4.3.Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividentele obtinute de asociatie de activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopolui asociatiei.

Articolul 5.- Interesul F.N.A.P.-I.P.

5.1. F.N.A.P.-I.P. reprezinta, sus?ine ?i ap?r? interesele comune ale membrilor s?i si ale copiilor angrena?i în realizarea unui nivel tot mai performant de educatie, cultur? si buna stare în mediul preuniversitar, atât la nivel na?ional, regional, judetean ?i local, cât ?i în plan interna?ional, în rela?iile cu autorit??ile publice, centrale ?i locale, institu?iile statului, patronatele, sindicatele ?i cu orice alte organiza?ii neguvernamentale sau persoane juridice.

5.2 S? ofere parintilor posibilitati crescânde pentru a participa la configurarea programelor si proiectelor educationale, oportunitatilor de pregatire diversificata cuplate cu economiile regionale, locale, la standardele Uniunii Europene, implicarea comunitatilor locale si de afaceri in dezvoltarea scolara.

5.3. Realizarea ?i dezvoltarea unore parteneriat cu ministerele de resort, unitatile de invatamant, comunitatile locale si alte organizatii, in scopul modernizarii, eficientizarii, cresterii eficacitatii si calitatii precum si imbunatatirii continue a invatamantului, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si a specificului societatii romanesti, in interesul parintilor si copiilor din invatamantul preuniversitar.
5.4. S? î?i aduc? contribu?ia fireasc? la realizarea unui climat social propice dezvolt?rii capacit??ilor educa?ionale, culturale, de s?n?tate, la stimularea ?i ocrotirea popula?iei de varst? preuniversitar? si a parintilor.
Articolul 6.- Actiuni ?i activit??i F.N.A.P.-I.P.

6.1. În realizarea scopului ?i promovarea intereselor membrilor s?i si a copiilor, F.N.A.P.-I.P. î?i propune s? întreprind? urm?toarele actiuni ?i activit??i:

a) Sustinerea si promovarea intereselor asociatiilor de parinti, Comitetelor Reprezentative ale parintilor din invatamantul preuniversitar, parintilor si copiilor in relatiile cu ministerele de resort, Inspectoratele judetene si ale Municipiului Bucuresti, Administratiile centrale si locale, unitatile de invatamant, sindicate, alte organizatii nationale si internationale si societatea civila.
b) reprezentarea, impreuna cu ministerele de resort, a intereselor copiilor si parintilor fata de terte entitati;
c) analizarea proiectelor de legi si a altor reglementari in domeniul educatiei si formarii continue in scopul aducerii unui aport substantial privind concordanta acestora cu realitatea scolii si societatii romanesti si tendintele evolutiei invatamantului pe plan mondial, inclusiv emitere de initiative legislative in domeniu ;
d) modernizarea invatamantului romanesc, a managementului acestuia, inclusiv prin prisma introducerii tehnologiei didactice asistate de calculator si multimedia, militand si pentru cresterea calitatii actului educational;
e) elaborarea, impreuna cu ministerele de resort a unor reglementari cu privire la rolul si activitatea asociatiilor de parinti din invatamantul preuniversitar;
f) asigurarea unui mediu educational necesar unui invatamant performant prin legatura permanenta cu administratiile centrale si locale, privind masurile administrative, gospodaresti si de securitate a copiilor care frecventeaza unitatile de invatamant preuniversitar;
g) realizarea unei mai mari conectivitati a unitatilor de invatamant preuniversitar cu mediul economic ( de afaceri), comunitatea locala, societatea civila, organizatiile nonguvernamentale si guvernamentale si mass-media, in vederea cresterii calitatii educatiei civice a parintilor si copiilor;
h) participarea, alaturi de ministerele de resort si reprezentantii lor, la evaluarea unitatilor de invatamant preuniversitar;
i) dezvoltarea de legaturi cu asociatii de acelasi tip sau conexe procesului de educatie , la nivel national si international;
j) sprijinirea initiativelor si proiectelor parintilor si copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ si valorificarea pregatirii si inteligentei lor ; protejarea tinerelor valori;
k) conlucrarea cu organismele nonguvernamentale si guvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire si autoritate tutelara in vederea respectarii drepturilor parintilor si copiilor si integrarii lor in unitatile de invatamant preuniversitar si societate;
l) cooperarea cu ministerele de resort si corpul profesoral pentru ridicarea calitatii invatamantului, cresterea nivelului profesional al cadrelor didactice si rezolvarea tuturor celorlalte probleme legate de invatamant, prin aplicarea de proiecte comune, cu finantare interna si externa;
m) organizarea de activitati de formare educationala si instruire: seminarii, dezbateri, schimburi de experienta, colocvii, conferinte, mese rotunde, cursuri in beneficiul final al copiilor, parintilor, familiei si societatii;
n) realizarea unor parteneriate cu ministerele de resort si reprezentantii lor, la nivel central si in teritoriu, in scopul modernizarii, eficientizarii, cresterii eficacitatii si calitatii precum si imbunatatirii continue a procesului educational, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si a specificului societatii romanesti, in interesul copiilor si parintilor ;
o) stabilirea de relatii de colaborare cu alte asociatii de profil, la nivel national si international;
p) promovarea si imbunatatirea actului educational ;
q) sustinerea unor activitati ale copiilor si parintilor, activitati cu caracter social, cultural, profesional, economic, educational si sportiv;
r) gestionarea fondurilor provenite din cotizatii si alte surse;
s) detinerea de edituri si publicatii prin intermediul carora sa isi exprime opiniile ;
t) desfasurarea de orice fel de actiuni ?i activit??i permise de lege în vederea facilitarii atingerii obiectivelor propuse, intereselor ?i scopului s?u.


Capitolul III
Membrii F.N.A.P.-I.P.

Articolul 7.- Membrii F.N.A.P.-I.P.

7.1. F.N.A.P.-I.P. are in componenta sa urmatoarele categorii de membri:

- Membri fondatori ;
- Membrii de onoare ;
- Membri asocia?i.

Articolul 8.- Membrii fondatori

8.1. Membrii fondatori sunt persoanele juridice, asociatii de parinti care au semnat actul initial de constituire al F.N.A.P.-I.P. si care cunoscand statutul acesteia sunt de acord cu prevederile lui, se obliga sa il respecte si participa cu fonduri sau alte contributii la constituirea patrimoniului si la realizarea scopului asocia?iei.
8.2. Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar, FNAP-IP, este fondata potrivit actului constitutiv initial, de:
a) Asociatia de Parinti-Scoala 174 "Constantin Brancusi", cu sediul in Bucuresti, str.Rosia Montana nr.41, Sector 6, cu Certificatul de inscriere a persoanei juridice, fara scop patrimonial, la Judecatoria sectorului 6, nr. 71/2.10.2003, reprezentata de presedinte : Guna Mihaela Iulia
b) Comitetul Reprezentativ al Parintilor din cadrul Colegiului National "Cantemir Voda", cu sediul in Bucuresti, Str. Viitorului nr.60, sector 2, infiintata prin hotararea Judecatoriei Sectorului II Bucuresti, sentinta Civila nr.42/10.01.2000, reprezentata de presedinte: Varzan Cristina
c) Asociatia Parintilor de la Scoala cu clasele I-VIII, "George Cosbuc"- Baia Mare, Str.Gheorghe Bilascu, nr.19, Jud.Maramures, infiintata prin hotararea Judecatoriei Baia-Mare, Incheierea nr.3412/22.05.2002 reprezentata de presedinte: Cocosila Claudia
d) Fundatia ALUMNI a Colegiului National " Mircea cel Batran " Constanta - Asociatia Parintilor, infiintata prin hotararea Judecatoriei Constanta sentinta civila nr. 652/26.09.2000, cu sediul in Str. Stefan cel Mare nr.6 Constanta, reprezentata de vicepresedinte Adrian Topor.

Articolul 9.- Membrii de Onoare

9.1. Pot fi Membri de Onoare ai asociatiei, persoane fizice recunoscute ca personalitati ale vietii sociale, economice, culturale si stiintifice sau de alta natura, care prin activitatea lor sprijina activitatea asociatiei sau ideile in baza carora actioneaza aceasta.

9.2. Membrii de Onoare nu au obligatia de a contribui la patrimoniul asociatiei, nu au drept de vot si nu au dreptul de a fi alesi in organele de conducere, administrative si control ale asociatiei, cu exceptia persoanelor de la aliniatul urm?tor.

9.3. Titlul de Membru de Onoare al asociatiei poate fi acordat si altor membri ai asociatiei, fondatori sau nefondatori, daca au merite deosebite in infaptuirea obiectivelor asociatiei, fara a le fi afectate astfel drepturile castigate potrivit prevederilor prezentului statut.

9.4. Titlul de Membru de Onoare se acorda de Colegiul Director la propunerea Presedintelui.

9.5. Atunci cand consider? necesar sau la cerere, Membrii de Onoare pot exprima în scris OPINII adresate Colegiului Director si Declara?ii adresate Adun?rii Generale. Acestea au rol consultativ ?i/sau declarativ.

9.6. Statutul, drepturile ?i obliga?iile Membrilor de Onoare vor fi reglementate prin acte interne ale asociatiei, supuse validarii Colegiului Director.

Articolul 10.- Membrii asociati

10.1. F.N.A.P.-I.P. se constituie prin libera adeziune, la organizatie putand adera orice asociatie, fundatie, comitete si/sau consilii reprezentative, parinti sau alte persoane care au aceleasi scopuri si interese cu asociatia.

10.2. Membrii, altii decat membrii fondatori pot adera la federatie pe baza unei solicitarii scrise, in conditiile in care cunosc statutul federatiei, sunt de accord cu prevederile lui, se oblige sa-l respecte, participa la realizarea scopului federatiei si se angajeaza sa nu aduca prejudicii de orice natura federatiei.

Articolul 11.- Drepturile membrilor

11.1. Reprezentantii membrilor fondatori si membrii asociati au urm?toarele drepturi :
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale F.N.A.P.-I.P., in conformitate cu prevederile prezentului statut;
b) sa participle la manifestarile organizate de federatie, in conditiile stabilite de Colegiul Director si/sau Comitetul executiv si/sau Presedinte;
c) sa propuna masuri de imbunatatire a activitatilor si de realizare a obiectivelor asociatiei;
d) sa reprezinte F.N.A.P.-I.P, in conditiile stabilite si pe baza mandatului dat de Presedinte;
In conditiile in care un membru asociat reprezinta sau discuta in numele Federatiei, fara mandat, sau in afara mandatului acordat, sau aduce prejudicii de orice natura FNAP-IP, isi pierde calitatea de membru
e) sa se adreseze ierarhic tuturor structurilor F.N.A.P.-I.P si sa primeasca informatiile solicitate ;
f) sa obtina asistenta si consultanta din partea F.N.A.P.-I.P in realizarea scopurilor si obiectivelor statutare proprii, care nu contravin scopurilor si prevederilor Statutului F.N.A.P.-I.P;
g) sa se retraga din F.N.A.P.-I.P.
h) sa fie reprezentati cu drept de vot, in organele de conducere ale F.N.A.P.-I.P, de a-si alege si revoca liber acesti reprezentanti;
i) sa faca propuneri la ordinea de zi a Colegiului Director, Adunarii Generale a F.N.A.P.-I.P, sa prezinte apeluri, motiuni, amendamente, etc. Acest drept al MEMBRILOR, se exprima prin intermediul reprezentantilor din organele de conducere ale F.N.A.P.-I.P;
j) sa fie informati permanent si in timp util asupra oricaror activitati importante desfasurate de catre F.N.A.P.-I.P prin structurile sale;
k) sa li se restituie, in caz de retragere din F.N.A.P.-I.P, bunurile materiale si valorile (altele decat cotizatiile) puse la dispozitia F.N.A.P.-I.P, precum si cota parte ce li se cuvine din activitatile economice desfasurate in perioada cat au fost MEMBRI ai F.N.A.P.-I.P si au contribuit pentru realizarea acestor valori;

11.2 Membrii au urmatoarele libert??i:

a) la deplina autonomie in organizarea si desfasurarea activitatii lor pe baza Statutelor proprii care nu contravin Statutului si actelor interne ale F.N.A.P.-I.P,;
b) de exprimare libera a opiniei in interiorul structurilor F.N.A.P.-I.P;

Articolul 12.- Obligatiile membrilor

12.1. Membrii au urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte prevederile statutului si hotararile organelor de conducere ale F.N.A.P.-I.P ;
b) sa plateasca cotizatiile stabilite de Colegiul director;
c) sa actioneze pentru indeplinirea scopului si obiectivelor F.N.A.P.-I.P.;
d) sa promoveze standardele, principiile si imaginea F.N.A.P.-I.P;
e) sa contribuie la realizarea actiunilor propuse de F.N.A.P.-I.P;
f) sa respecte normele eticii si principiile deontologice ale F.N.A.P.-I.P;
g) sa respecte recomandarile, actele interne si standardele F.N.A.P.-I.P ;
h) sa nu desfasoare activitati politice in cadrul sau cu ocazia manifestarilor organizate de F.N.A.P.-I.P;
i) sa contribuie la formarea si dezvoltarea bazei materiale, de date si informatii ale F.N.A.P.-I.P;
j) sa participe, la solicitarea Colegiului Director, si/sau Comitetului Executiv si/sau Presedintelui, la adunarile, manifestarile si actiunile initiate de F.N.A.P.-I.P;
k) sa pastreze confidentialitatea asupra informatiilor din cadrul F.N.A.P.-I.P. indiferent sub ce forma a intrat in posesia acestora. Dreptul la informare publica se exercita numai de persoanele abilitate, conform procedurilor interne.

Articolul 13.- Înc?lcarea drepturilor, nerespectarea obligatiilor ?i pierderea calit??ii de membru


13.1. Nerespectarea obliga?iilor asumate de asocia?i ?i/sau înc?lcarea drepturilor altor asocia?i pot atrage urm?toarele categorii de sanc?iuni:
a) avertisment;
b) suspendare;
c) excludere.

13.2. Procedurile de sanctionare, faptele ce constituie abateri, stabilirea gravit??ii acestora, se vor stabili de c?tre Comisia de Onoare ?i Reglement?ri a F.N.A.P.-I.P., sub coordonarea Comitetului Executiv ?i vor intra în vigoare prin aprobarea Pre?edintelui F.N.A.P.-I.P..

13.3. Încetarea calitatii de membru, se poate face prin Dispozitie a Pre?edintelui F.N.A.P.-I.P, la propunerea Secretarului General, în una dintre urm?toarele cazuri:

a) neplata cotizatiei pe doua semestre consecutive;
b) la cererea membrului;
c) prin savarsirea de fapte care aduc atingerea intereselor, imaginii si prestigiului F.N.A.P.-I.P;
d) neparticiparea nemotivata la cel putin trei solicitari ale federatiei;
e) angajarea in activitati ce contravin legilor tarii si ordinii de drept;

13.4. Împotriva Dispozi?iei Pre?edintelui, membrii exclu?i se pot adresa Colegiului Director, prin Comisia de Onoare ?i Reglement?ri, în termen de cel mult 15 zile de la aducerea la cunostin??.


Capitolul IV
Organizarea, conducerea, administrarea si controlul federatiei

Articolul 14.- Organizarea Asociatiei

14.1. Asociatia este organizat? conform prevederilor prezentului Statut ?i a documentelor interne ale asocia?iei întocmite cu respectarea legislatiei în vigoare si a prevederilor statutare.

14.2. Asociatia isi va putea înfiin?a:
a) Filiale regionale = elemente structurale teritoriale al F.N.A.P.-I.P., cu personalitate juridica, înfiin?ate cu cu delegarea acestui atribut de catre Colegiul Director;
Filiala F.N.A.P.-I.P. reprezint? structura intrinsec? a asociatiei, care functioneaz? pe baza Statutului propriu al filialei, cu organizare si patrimoniu propriu si distinct, si care respect? standardele, recomand?rile, reglement?rile, actele si documentele ce emana de la F.N.A.P.-I.P.;
Modul de respectare si indeplinire a criteriilor de c?tre fiecare filial? va fi auditat la fiecare 2(doi) ani de c?tre structura specializat? intern? de la nivel central a F.N.A.P.-I.P. care va întocmi un raport ce va fi adus la cunostin?? Colegiului Director.
Pe baza avizului consultativ, Presedintele F.N.A.P.-I.P., îsi redacteaz? motivat recomandarea de acreditare sau de retragere/respingere a acredit?rii, pe care o supune spre validare Adun?rii Generale;
Presedintii alesi ai filialelor teritoriale, sunt de drept vicepresedinti ai F.N.A.P.-I.P. si membri de drept ai Colegiului Director. În aceast? dubl? calitate, lor le revine si obligatia conducerii unei Comisii a F.N.A.P.-I.P. Ei pot delega reprezentarea lor si exercitarea atributiilor pe baza unei procuri ce trebuie depus? în original, la Secretariatul General al F.N.A.P.-I.P..
Adunarea General? deleag? prin Statut înfiin?area unui num?r de 8(opt) filiale regionale , de c?tre Colegiul Director al F.N.A.P.-I.P., astfel:
Denumire Zona de dezvoltare Judete arondate Nr.
filialei
Filiala Nord-Est Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui 1
Filiala Sud-Est Braila, Calarasi, Constanta, Galati, Ialomita,Tulcea 2
Filiala Sud Muntenia Buzau, Dambovita, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Vrancea, 3
Filiala Sud-Vest Oltenia Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman, Valcea, 4
Filiala Vest Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Timis 5
Filiala Nord-Vest Alba , Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare, Salaj 6
Filiala Centru Arges, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu 7
Filiala Bucuresti Municipiul Bucuresti 8

b) Organizatii judetene sau de sector = elemente structurale teritoriale al F.N.A.P.-I.P., la nivelul judetelor sau sectoarelor Municipiului Bucuresti, cu sau f?r? personalitate juridica, înfiin?ate cu cu delegarea acestui atribut de catre Colegiul Director si/sau Comitetul Executiv, aflate in subordonarea si coordonarea filialelor regionale;
Organizatia Judeteana sau de sector a F.N.A.P.-I.P. reprezint? structura intrinsec? a asociatiei, ce desfasoara activitatile date in competenta lor de catre asociatie, si care respect? standardele, recomand?rile, reglement?rile, actele si documentele ce emana de la F.N.A.P.-I.P.;
Modul de respectare si îndeplinire a criteriilor de c?tre fiecare organizatie judeteana sau de sector va fi auditat la fiecare 2(doi) ani de c?tre structura specializat? intern? de la nivelul filialei regionale, care va întocmi un raport ce va fi adus la cunostin?? Consiliului Director al filialei regionale si Comitetului executiv al F.N.A.P.-I.P.
Pe baza avizului consultativ, Presedintele filialei F.N.A.P.-I.P., îsi redacteaz? motivat recomandarea de acreditare sau de retragere/respingere a acredit?rii, pe care o supune spre validare Colegiului Director al F.N.A.P.-I.P;
Presedintii alesi ai organizatiilor, sunt de drept vicepresedinti ai filialei regionale F.N.A.P.-I.P. si membri de drept ai Adun?rii Generale a F.N.A.P.-I.P. . În aceast? dubl? calitate, lor le revine si obligatia conducerii unei Comisii a Filialei regionale din cadrul F.N.A.P.-I.P. Ei pot delega reprezentarea lor si exercitarea atributiilor pe baza unei procuri ce trebuie depus? în original, la Secretariatul General al F.N.A.P.-I.P.si/sau Secretariatul Filialei.
Adunarea General? deleag? prin Statut înfiin?area unui num?r de 47(patruzeci?i?apte) organizatii judetene si de sector, de c?tre Colegiul Director al F.N.A.P.-I.P. si/sau Comitetul Executiv, astfel:
Filiala regionala
coordonatoare Denumire Judetul/Sectorul
reprezentat Nr.
sucursalei
Bucuresti Organizatie de sector Sector 1 1
Organizatie de sector Sector 2 2
Organizatie de sector Sector 3 3
Organizatie de sector Sector 4 4
Organizatie de sector Sector 5 5
Organizatie de sector Sector 6 6

Centru Organizatie judeteana Arges 1
Organizatie judeteana Brasov 2
Organizatie judeteana Covasna 3
Organizatie judeteana Harghita 4
Organizatie judeteana Mures 5
Organizatie judeteana Sibiu 6

Nord-Vest Organizatie judeteana Alba 1
Organizatie judeteana Bistrita-Nasaud 2
Organizatie judeteana Cluj 3
Organizatie judeteana Maramures 4
Organizatie judeteana Satu-Mare 5
Organizatie judeteana Salaj 6

Vest Organizatie judeteana Arad 1
Organizatie judeteana Bihor 2
Organizatie judeteana Caras-Severin 3
Organizatie judeteana Hunedoara 4
Organizatie judeteana Timis 5

Sud-Vest Oltenia Organizatie judeteana Dolj 1
Organizatie judeteana Gorj 2
Organizatie judeteana Mehedinti 3
Organizatie judeteana Olt 4
Organizatie judeteana Teleorman 5
Organizatie judeteana Valcea 6

Sud Muntenia Organizatie judeteana Buzau 1
Organizatie judeteana Dambovita 2
Organizatie judeteana Giurgiu 3
Organizatie judeteana Ilfov 4
Organizatie judeteana Prahova 5
Organizatie judeteana Vrancea 6

Sud-Est Organizatie judeteana Braila 1
Organizatie judeteana Calarasi 2
Organizatie judeteana Constanta 3
Organizatie judeteana Galati 4
Organizatie judeteana Ialomita 5
Organizatie judeteana Tulcea 6

Nord-Est Organizatie judeteana Bacau 1
Organizatie judeteana Botosani 2
Organizatie judeteana Iasi 3
Organizatie judeteana Neamt 4
Organizatie judeteana Suceava 5
Organizatie judeteana Vaslui 6

c) Birouri= elemente structurale teritoriale al F.N.A.P.-I.P., la nivelul localitatilor, f?r? personalitate juridica, înfiin?ate prin dispozitia Presedintelui F.N.A.P.-I.P, la propunerea Presedintelui filialei regionale, aflate in subordonarea si coordonarea organizatiilor judetene si/sau de sector;
Biroul F.N.A.P.-I.P. reprezint? structura intrinsec? a asociatiei, ce desfasoara activitatile date in competenta lor de catre asociatie, si care respect? standardele, recomand?rile, reglement?rile, actele si documentele ce emana de la F.N.A.P.-I.P.;
d) Reprezentan?e=elemente structurale teritoriale si/sau extrateritoriale ale F.N.A.P.-I.P., cu sau f?r? personalitate juridic?, în functie de legislatia locului si nevoile ori interesele F.N.A.P.-I.P..
Reprezentantele se înfiinteaz? de c?tre Secretariatul General, prin dispozitie a Presedintelui si pe baza avizului consultativ al Colegiului Director.
Modul de organizare si functionare a reprezentantelor va fi stabilit prin documente interne de comisia de specialitate din cadrul F.N.A.P.-I.P, cu aprobarea Presedintelui F.N.A.P.-I.P.
Adunarea General? a F.N.A.P.-I.P poate hot?râ motivat desfiintarea unei reprezentante.

14.3. Procedurile de înfiin?are, organizare, conducere ?i audit a elementelor de structur? a F.N.A.P.-I.P. se realizeaz? prin activitatea Comisiilor de specialitate, sub coordonarea Secretariatului General ?i intr? in vigoare cu aprobarea Pre?edintelui F.N.A.P.-I.P..

Articolul 15.- Conducerea Asociatiei

15.1. Organele de conducere, administrare si control ale F.N.A.P.-I.P. sunt:
A. Adunarea general? ;
B. Pre?edintele F.N.A.P.-I.P
C. Comitetul Executiv ;
D. Colegiul Director ;
E. Comisii de Specialitate ;
F. Comisia de cenzori.


Articolul 16.- Adunarea general?

16.1. Adunarea generala este organul suprem de conducere al F.N.A.P.-I.P.

16.2. Adunarea generala este formata din :
a) Pre?edin?ii filialelor regionale ;
b) Presedin?ii organizatiilor jude?ene si ale sectoarelor municipiului Bucure?ti ;
c) Pre?edintele F.N.A.P.-I.P.,
d) Membrii Colegiului Director;
e) Membrii Comitetului Executiv
f) Reprezentantii membrilor fondatori

16.3. Adunarea generala se va intruni :

a) în ?edin?? ordinar? - o data pe an ;
Convocarea ?edin?ei ordinare poate fi f?cut? de :
-Pre?edintele F.N.A.P.-I.P.;
-Colegiul Director al F.N.A.P.-I.P.;

b) în ?edin?? extraordinar? - ori de câte ori este nevoie.
Convocarea ?edin?ei extraordinare poate fi f?cut? de :
-Pre?edintele F.N.A.P.-I.P.;
-Colegiul Director al F.N.A.P.-I.P.;
-cel putin 1/3 din membrii Adun?rii Generale a F.N.A.P.-I.P., afla?i în eviden?ele Secretariatului General ;
-cel putin 1/10 din num?rul membrilor asocia?i, afla?i în eviden?ele Secretariatului General.

16.4. Convocarea Adunarii Generale se va face în scris, la Secretariatul General, pe baza semn?turilor celor ce convoac? Adunarea General?. Convocarea va cuprinde pe lâng? semn?turi, data, locul, tipul ?edin?ei ?i ordinea de zi.

16.5. Convocarea va fi dus? la îndeplinire de Secretariatul General, care are obliga?ia preg?tirii desf??ur?rii ?edin?ei.

16.6. Dac? ?edin?a convocat? nu va putea avea loc din lipsa cvorumului necesar, Secretariatul General va putea organiza o a doua ?edin??, dar nu mai devreme de scurgerea unui r?stimp de 1(una)or? de la data ?i ora primei convoc?ri.

16.7. La prima convocare, Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor sai si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din membri prezenti.

16.8. La a doua convocare a Adunarii Generale, hotararile vor fi adoptate cu jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.

16.9. Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) alege si revoca Pre?edintele F.N.A.P.-I.P.si Comisia de Cenzori;
b) aprob? ?i revoc? membri Colegiul Director si Comitetului Executiv, în forma propus? de Pre?edintele ales ;
c) aproba strategia si politica propusa de Colegiul director si avizata de Presedinte;
d) aproba Statutul F.N.A.P.-I.P. si modificarile acestuia;
e) aproba bugetul anual si executia bugetara din anul anterior, pe baza fundamentarii Comitetului Executiv si avizul Comisiei de cenzori;
f) aproba raportul Comitetului executiv si al Comisiei de cenzori de descarcare de gestiune pentru perioada analizata;
g) aproba dizolvarea federatiei, numeste lichidatorii si stabileste destinatia bunurilor la dizolvare;
h) îndeplineste, in vederea atingerii scopului federatiei, orice alte activitati neinterzise de prezentul statut sau de lege.
i) Adopta rezolutii, declara?ii si ia hotarari.

16.10. Adunarea general? isi deleaga o parte din atributii catre Pre?edintele F.N.A.P.-I.P. si/sau Comitetul executiv ?i/sau Colegiul director .
Procedurile, regulamentele interne ?i alte documente necesare bunei organiz?ri ?i desf??urari a activit??ii F.N.A.P.-I.P. se vor redacta sub coordonarea Comitetului Executiv de catre comisiile de specialitate si vor intra în vigoare prin aprobarea Pre?edintelui F.N.A.P.-I.P.. Acestea vor fi aduse la cuno?tin?a membrilor prin intermediul structurilor F.N.A.P.-I.P.

16.11. Membrul F.N.A.P.-I.P care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
Membrul F.N.A.P.-I.P care incalca dispozitiile alin. precedent este raspunzator de daunele cauzate F.N.A.P.-I.P daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

16.12. Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii F.N.A.P.-I.P care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
16.13. Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv si/sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii F.N.A.P.-I.P care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

16.14.Modul de exercitare a votului in luarea hotararilor, constituirea ponderii votului pe baza principiului reprezentativitatii se vor reglementa prin procedure propri.

Articolul 17.- Pre?edintele F.N.A.P.-I.P

17.1. Presedintele ales, este de drept Presedintele F.N.A.P.-I.P, Presedintele Comitetului Executiv ?i Presedinte al Colegiului Director. In aceeasi calitate, el prezideaza si Adunarea General?.
17.2. Presedintele este ales de Adunarea Generala pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea realegerii si are urmatoarele atributii:
a) reprezinta F.N.A.P.-I.P in relatiile cu organele si organizatile interne si internationale;
b) prezideaza lucrarile Adunarii Generale, sedintele Comitetului Executiv si sedintele Colegiului Director;
c) convoaca Comitetul Executiv, Colegiul Director si Adunarea Generala;
d) conduce intreaga activitate executiva a Federatiei si deleaga competente;
e) reprezinta interesele MEMBRILOR F.N.A.P.-I.P în fata oricarei institutii si organism intern si/sau international, la nivel guvernamental si/sau neguvernamental, parlamentar si / sau prezidential;
f) promoveaza si premiaza, sanctioneaza si demite personalul din structura F.N.A.P.-I.P, in conformitate cu prevederile Statutului, regulamentelor si legislatiei in vigoare, numind in acelasi timp in locul acestuia un alt membru cu titlul de interimar.
g) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege si/sau in statut, actele, reglementarile si documentele interne;
h) conduce F.N.A.P.-I.P in limitele prezentului statut;
i) prezinta rapoarte de activitate Adunarii Generale;
j) emite dispozitii pentru buna desfasurare a activitatii curente a F.N.A.P.-I.P.
k) incheie acte juridice, in numele si pe seama F.N.A.P.-I.P, in baza prerogativelor date de Adunarea generala, prezentul Statut si documentele interne de func?ionare;

17.3. Presedintele poate delega responsabilitatile si autoritatea sa pentru anumite perioade de timp sau pentru anumite activitati, unui membru al Consiliului Director sau unui alt membru al F.N.A.P.-I.P, precizand sfera, durata si limitele de competenta.

17.4. Pot fi reale?i si/sau men?inu?i în func?ie, membrii F.N.A.P.-I.P care, de?i nu mai au calitatea de parinte de copil care frecventeaza cursurile la o unitate de invatamant preuniversitar, se bucur? de sprijinul si încrederea organizatiei din care provin.

Articolul 18.- Comitet executiv F.N.A.P.-I.P

18.1. Membri Comitetului Executiv fac parte de drept din Adunarea Generala si Colegiul Director ?i sunt validati de Adunarea General? la propunerea Pre?edintelui ales.

18.2. Comitetul Executiv îndeplineste sarcinile, atribu?iile si se bucura de autoritatea transferat? de Pre?edintele F.N.A.P.-I.P., în condi?iile prezentului Statut, a actelor , documentelor, procedurilor si reglementarilor interne.

18.3. Comitetul Executiv este format dintr-un numar impar de membri, astfel :
a) Presedintele F.N.A.P.-I.P ;
b)Vicepresedinti executivi;
c) Secretar General

18.4 Comitetul executiv, sub autoritatea Presedintelui, în conditiile stabilite de acesta, prezentul statut, legislatia in vigoare si reglementarile interne:
a) asigura conducerea executiva a F.N.A.P.-I.P ;
b) coordoneaza comisiile de specialitate,
c) asigura elaborarea, redactarea, promovarea si gestionarea actelor, documentelor, reglementarilor si procedurilor F.N.A.P.-I.P ;
d) conduce aparatul tehnico-administrativ.
e) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege si/sau in statut, actele, reglementarile si documentele interne.

19 Colegiul Director F.N.A.P.-I.P

19.1. Colegiul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale si are urmatoarea componenta:
a) Presedinte: este si Presedintele ales de Adunarea General? ca Pre?edinte al F.N.A.P.-I.P ;
b) Comitet Executiv: este validat de c?tre Adunarea General? la propunerea Pre?edintelui ales ;
c) Vicepresedinti: sunt Pre?edin?ii filialelor regionale. Ei sunt ?i Directori ai Comisiilor de Specialitate ale F.N.A.P.-I.P. ;

19.2. Functiile vacantate se completeaza, cu titlul de interimar, prin dispozitia Presedintelui F.N.A.P.-I.P si se valideaza in proxima sedinta a Adunarii generale.
19.3. Colegiul director al F.N.A.P.-I.P. asigura realizarea scopului si obiectivelor acesteia, exercitand urmatoarele atributii:
a) propune strategia generala si programele F.N.A.P.-I.P.;
b) conduce activitatile Comisiilor de Specialitate;
c) elaboreaza si cu avizul Presedintelui, propune spre aprobarea Adunarii Generale bugetul de venituri si cheltuieli si duce la indeplinire hotararile legate de acesta ;
d) aproba organigrama si strategia de personal ale F.N.A.P.-I.P.;
e) avizeaz? acordarea titlului de membru de onoare, la propunerea Presedintelui;
f) coordoneaza si conduc activitatile F.N.A.P.-I.P. in teritoriu, pe baza actelor, documentelor, reglementarilor si procedurilor interne F.N.A.P.-I.P. ;
g) prezinta rapoarte de activitate si informari periodice Presedintelui F.N.A.P.-I.P. pentru elaborarea documentelor Adunarii Generale;
h) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege si/sau in statut, actele, reglementarile si documentele interne;

19.4. Mandatul membrilor Colegiului Director este de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.

19.5. Calitatea de membru in Colegiului Director se exercita personal, sau prin reprezentare.

19.6. Colegiului Director se intruneste in sedinte ordinare trimestrial, ?i în sedinte extraordinare de fiecare data cand este necesar, la convocarea Presedintelui F.N.A.P.-I.P.sau la solicitarea a cel putin jumatate plus unu din membri Colegiului Director .

19.7. Sedintele Colegiului Director se considera legal constituite daca sunt prezenti cel putin jumatate plus 1 (unu) din totalul membrilor si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenti. Dac? ?edin?a convocat? nu va putea avea loc din lipsa cvorumului necesar, Secretariatul General va putea organiza o a doua ?edin??, dar nu mai devreme de scurgerea unui r?stimp de 1(una)or? de la data ?i ora primei convoc?ri. In aceasta situatie, se vor adopta hotarari cu votul a jumatate plus 1 (unu) din membri prezenti.

19.8. Membrii Colegiului Director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rude in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde pentru daunele cauzate federatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

19.9. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau Statutului F.N.A.P.-I.P pot fi atacate in termen de 5 zile de cand au luat la cunostinta de oricare dintre membrii Colegiului Director care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta.

19.10. Deliberarile si Hotararile Colegiului Director se consemneaza in procese verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.


Articolul 20.- Comisiile de Specialitate ale F.N.A.P.-I.P

20.1. Comisiile de Specialitate sunt conduse de Vicepresedintii din cadrul Colegiului Director conform atribu?iilor stabilite prin regulamentele si documentele interne ale F.N.A.P.-I.P.
20.2.Numarul de Comisii, domeniile de activitate, componenta nominala a acestora si obiectivele specifice ale comisiilor de specialitate se stabilesc de Colegiul Director.

Articolul 21.- Controlul financiar - Comisia de Cenzori

21.1 Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, respectiv trei membri, alesi de Adunarea Generala.

21.2. Presedintele se desemneaz? de catre membri comisiei, din randul acestora,.

21.3.Atributiile principale ale Comisiei de Cenzori sunt urmatoarele:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul F.N.A.P.-I.P.;
b) prezinta rapoarte Adunarii Generale si informari Colegiului Director, privind verificarile efectuate asupra activitatilor economico-financiare ale F.N.A.P.-I.P.;
c) emite opinii asupra proiectelor de Buget si face aprecieri asupra bilantului anual in rapoartele si/ sau informarile prezentate Colegiului Director si Adunarii Generale;
d) urmareste si controleaza executia bugetara si modul in care sunt gospodarite bunurile materiale ale F.N.A.P.-I.P.;
e) coopereaza cu Comisiile omoloage ale structurilor F.N.A.P.-I.P.in probleme legate de incasarea cotizatiilor si de reglementare a unor relatii financiar-contabile intre acestia si F.N.A.P.-I.P..

21.4. Convocarea Comisiei de Cenzori se face de Presedintele acesteia sau de mai mult de jumatate din membrii comisiei, ori de cate ori este nevoie, si/sau cel putin o data pe semestru.

21.5. Comisia de cenzori elaboreaza regulile propri de organizare si functionare.


Capitolul V
RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE F.N.A.P.-I.P..


Articolul 22.- Veniturile F.N.A.P.-I.P.

22.1. Patrimoniul initial al F.N.A.P.-I.P. se completeaza cu dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale, donatii, sponsorizari, cotizatii sau legate, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, surse atrase pe programe cu finantare din fonduri interne si internationale, precum si alte venituri prevazute de lege.

Articolul 23.- Cheltuielile F.N.A.P.-I.P.

23.1. Principalele cheltuieli ale F.N.A.P.-I.P. sunt: salarii, indemnizatii, prime si premii, procurari de rechizite si imprimate de birou, chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare, cazare, masa, transport, plata utilitatilor, burse si alte cheltuieli conform legii.

23.2. Cheltuielile se efectueaza in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli si se aproba de persoanele insarcinate de Comitetul Executiv.

23.3.Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele organigramei aprobate si ale bugetului de venituri si cheltuieli.

23.4.Presedintele si/sau Colegiul Director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.

23.5. Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.


Capitolul VI
Dizolvarea si lichidarea

Articolul 24.- Diyolvarea F.N.A.P.-I.P.

24.1 Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar, FNAP-IP se va dizolva:

I. De drept prin :
a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop.

II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea Colegiului Director, atunci cand:
a) scopul sau activitatea federatiei a devenit ilicita ;
b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite;
c) urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile necesare prealabile, potrivit legii.

III. In alte situatii prevazute de lege.

24.2. In cazul dizolvarii FNAP-IP, lichidatorii se numesc de Adunarea generala, sau in imposibilitatea intrunirii acesteia, de catre instantele judecatoresti.

24.3. Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Colegiului director inceteaza.

24.4. Lichidatorii, la intrarea in functie, efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exeacta a activului si pasivului. Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale FNAP-IP si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.

24.5. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.

24.6. Lichidatorii au obligatia de a continua actiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a plati creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

24.7. Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.

24.8 In cazul dizolvarii federatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemanator.

24.9. Daca in termen de sase luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile, ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

24.10. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

24.11. Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de sase luni de la publicarea dizolvarii federatiei.

24.12. Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul federatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest Registru.

24.13. Daca in termen de treizeci de zile de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor emite celor in drept, bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele federatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

24.14. Federatia inceteaza a exista la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.


Capitolul VII
Dispozitii finale
Articolul 25.- Dispozitii tranzitorii si finale

25.1.Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile legii.

25.3. Noi, membrii FNAP-IP , imputernicim pe numita, legitimata cu seria, nr. , eliberata la data de , sa reprezinte FNAP-IP in scopul actualizarii si modificarii Statutui, in conformitate cu dispozitiile legale si vointa noastra.

25.4. Prezentul act constitutiv este redactat in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu forta juridica egala.


Presedintele Consiliului Director AL FEDERATIEI NATIONALE A ASOCIATIILOR DE PARINTI-INVATAMANT PREUNIVERSITAR cu sediul în Bucuresti, str.Viitorului nr.60, sector 2, in incinta Colegiului National "Cantemir Voda", cu Autorizatia 15/PJ/2005; 80-2/353789, CIF 18824757/05.07.2006, în conformitate cu prevederile Legii nr.246/18.07.2005(LEGEA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR), convoaca la data de 24 Ianuarie 2010, ora 10.00, la Sala de festivitati a COLEGIULUI NATIONAL SPIRU HARET, STRADA ITALIANA NR.17, SECTOR 2, BUCURESTI, PIATA ROSETI, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A FEDERATIEI NATIONALE A ASOCIATIILOR DE PARINTI-INVATAMANT PREUNIVERSITAR. Adunarea Generala a FNAP-IP este formata din :
1. Reprezentantii judeteni ai FNAP-IP care sunt si Presedintii organizatiilor judetene de parinti desemnati de organizatiile judetene ale parintilor din care fac parte asociatiile/comitetele de parinti cu drept de vot.
2.Membri Consiliului Director FNAP-IP (Presedintele, vicepresedintii/vicepresedintii interimari si membri supleanti )
3.Reprezentantii asociatiilor de parinti-membri fondatori ai FNAP-IP
Adunarea generala ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

I. Aprobarea Statutului modificat al FNAP-IP
II. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2009.
III. Re-Aprobarea Raportului de activitate al FNAP-IP
IV. Alegerea Consiliului Director si al Presedintelui FNAP-IP
V. Aprobarea Planului de activitati si bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2010
VI Diverse

Data de inregistrare care serveste la identificarea ASOCIATIILOR DE PARINTI asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a FEDERATIEI va fi stabilita de adunarea generala, propunandu-se in acest sens data de 19.02. 2010.
In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara se convoaca din nou la data de 24 ianuarie 2010, ora 11.00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.
Membri Adunarii Generale - Reprezentanti judeteni pot participa la adunarea generala direct cu buletinul de identitate, pe baza procesului verbal al asociatiilor/comitetelor de parinti din care sa rezulte faptul ca au fost alesi ca Presedinte la nivel de judet sau prin reprezentare, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.
Membri Consiliului Director pot participa la adunarea generala direct cu buletinul de identitate sau prin reprezentare, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.
Reprezentantii membrilor fondatori pot participa la adunarea generala direct cu buletinul de identitate, cu Hotararea Asociatiei fondatoare a FNAP-IP .
Formularele de procura speciala pot fi procurate la solicitarea participantilor adresata prin e-mail la adresa fnapip@yahoo.com, incepand cu data de 15 ianuarie si vor fi transmise pana la data de 24 ianuarie 2010 ora 9,30 direct la Presedintele FNAP-IP.
Materialele referitoare la adunarea generala a federatiei pot fi procurate direct sau prin solicitare prin e-mail fnapip@yahoo.com, incepand cu data de 15 ianuarie; aceste materiale vor fi afisate si pe pagina de internet a federatiei .
Invitati la Adunarea Generala Ordinara sunt: membri de onoare ai FNAP-IP si Comitetului Director al organizatiei Bucuresti.
Informatii suplimentare se pot obtine de la FEDERATIA Nationala a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar (d-na Mihaela Guna, tel. 0722252601), dupa orele 17 sau la telefon 021.4341175 intre orele 13,00 - 15,00 in zilele lucratoare sau la adresa de e-mail fnapip@yahoo.com, fnap_ip@yahoo.com.

GUNA MIHAELA
Presedintele consiliului director


13.10.2009 - CONVOCATOR

In baza art.26 a Statutului FNAP-IP, Presedintele Consiliului Director /Presedinte FNAP-IP convoaca in data de 24.10.2009 Adunarea Generala ordinara a Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar. Sedinta va avea loc in Bucuresti, Howard Johnson Grand Plaza Hotel, sala Platinum.
Programul Adunarii Generale este:
1. Primirea participantilor si invitatilor ora:9,30-10
2. Deschiderea sedintei-ora 10
3. Sectiunea Educatie-Legile educatiei-rolul parintelui in scoala romaneasca (circa 1,30-2 ore)
- cuvantul invitatilor
- dezbateri
4. Pauza (circa 15 minute)
5. Prezentari de interes in domeniul sanatatii copilului (circa 2 ore)
6. Pauza de pranz ( 45 minute)
7. Raportul Presedintelui FNAP-IP
8. Propuneri de modificare/completare Statut
9. Propuneri Regulament de organizare si functionare ROF
10. Alegeri Consiliul Director, Presedinte si primire de noi membrii
11. Decontare cheltuieli transport
Note:
1.Nivel de participare: Vicepresedintii in functie, reprezentantii judeteni, alti presedinti de Asociatii/Consilii reprezentative ale parintilor membrii ai Federatiei sau care doresc sa se afilieze.
2.Participantii trebuie sa aiba mandat de reprezentare a organizatiei, cu sau fara personalitate juridica, pe care o reprezinta.
3. Confirmarea participarii si solicitare pentru rezervare de cazare se face pana in data de 16.10.2009, tinand cont de faptul ca sedinta a fost anuntata de circa 10 zile fata de data prezentului convocator.
4.Vicepresedintii FNAP-IP au responsabilitate in informarea si convocarea reprezentantilor judeteni si a asociatiilor/consiliilor reprezentative ale parintilor pe care le coordoneaza si transmiterea informarii cu nominalizarea participantilor la adresele de e-mail ale FNAP-IP:fnapip@yahoo.com, fnap_ip@yahoo.com .
Mihaela Guna, Presedinte Consiliul Director FNAP-IP

Mesaj semnat de Secretarul de Stat si de Presedintele Consiliului Director FNAP-IP, de ziua parintilor

MESAJUL
de început de an școlar 2009-2010 al Președintelui FNAPIP - Mihaela Gună

Dragi elevi, stimati dascali si parinti.

A sunat clopotelul pentru un nou inceput! Pentru noi toti, este un nou inceput de an scolar, plin de emotii si speranta, dar incarcat de framantari si incertitudini. Pentru unii dintre voi abia s-au deschis aripile pentru cunoasterea si descifrarea literelor si cifrelor! Pentru altii, acest inceput inseamna o noua etapa de dezvoltare , intr-o alta treapta invatamant!

Si pentru noi toti inseamna promisiuni de mai bine pentru scoala romaneasca: programe accesibile, manuale frumoase, salarii dupa meritul fiecaruia, infrastructura demna de secolul in care traim, egalitate de sanse pentru toti copiii Romaniei si pentru toti copiii Europei!

Nu stim ce ne asteapta in acest nou an scolar, pe noi toti:elevi, dascali si parinti!
Stim insa ca noi ne dorim o scoala curata in care copiii sa paseasca cu dragoste si fara teama, dascali cu daruire si dragoste pentru copii, manuale pe care sa le deschideti cu placere, fara teama de a va imbolnavi!
Vrem sa intelegeti de ce invatati, vrem sa va formati pentru viata, sa nu va transformati in roboti care acumuleaza doar informatii si care alearga dupa note mari! Vrem sa vi se permita sa va traiti copilaria si adolescenta, poate cei mai frumosi si mai curati ani din viata voastra! Vrem sa vi se recunoasca dreptul la educatie!

Vrem ca dumneavoastra, stimati dascali, sa vi se recunoasca meritul pe care-l aveti in formarea de noi generatii!

Vrem ca noua parintilor, sa ni se recunoasca dreptul de a fi parinte si de a ne aduce aportul la educatia copiilor nostri! Noi, parintii, nu putem sta deoparte atunci când este vorba de viitorul copiilor nostri, oricât am fi de ocupati cu problemele de zi cu zi. Trebuie sa ne mobilizam cu totii si sa ne implicam, în interesul copiilor, într-un mod organizat, în procesul educational si în luarea deciziilor ce privesc învatamântul românesc preuniversitar. Nimeni nu poate rupe scoala de familie! Vorbim de un proces de educatie care incepe acasa si continua in scoala. Noi, parintii si dumneavoastra dascalii transmitem valori morale copiilor nostri. Si de aceea, noi, parintii avem datoria sa ne implicam în educatia scolara a copiilor nostri, alaturi de domniile voastre. Sustinerea si respectul tacit pentru responsabilitatea parintilor si a scolii este "conditio sine qua non" pentru cresterea copiilor în aceste timpuri.

Avem încredere în dragostea parintilor pentru copii ! Avem incredere in daruirea dascalilor adevarati! Avem incredere ca voi, copiii nostri veti depasi toate greutatile si va veti inalta aripile cunoasterii reusind sa va depasiti! Si niciodata sa nu va uitati datoria pentru scoala romaneasca!

Inainte de a fi prioritate nationala si camp al bataliilor politice, nu trebuie sa uitam ca , citez: "Educatia este pur si simplu sufletul unei societati, transmis din generatie în generatie".(am incheiat citatul din Gilbert Keith Chesterton).

Ne aplecam cu respect in fata dumneavoastra, dascali ai Romaniei si va uram un inceput mai bun, cu satisfactii si realizari.
Iar voua, dragi copii va dorim tot ce e mai bun! Incredere in voi si in valorile morale, in dascalii si parintii vostri si nu lasati ca nimeni si nimic sa nu va umbreasca copilaria si sa va taie avantul!
Un an de implinire cu multe succese de care sa ne bucuram impreuna!

Mihaela Guna
Presedinte FNAP-IP

14.09.2009


Ne bucurăm că vă interesează viitorul copiilor noștri.

Cu gândul la acest viitor pe care dorim -l facem cât mai luminos și considerând fiecare copil din România are dreptul la o copilarie fericită și fără griji, am înființat și noi, părinții români, acestă Federație!

Dacă doriți să ne contactați, vizitați pagina Contact!

FNAP - IP s-a constituit în luna august 2005 și a fost înscrisă în Registrul special al Tribunalului Municipiului București în 14.10.2005.
FNAP-IP constituie o platformă-suport de manifestare deschisă tuturor asociațiilor de părinți sau comitete reprezentative ale părinților ai căror copii frecventează instituțiile de învățământ preuniversitar din România: grădinițe, școli, licee sau alte forme de învățământ. În prezent, Federația parcurge o etapă de dezvoltare instituțională, aflându-se în plin proces de organizare. Necesitatea creării unei asemenea structuri de anvergură națională s-a făcut simțită mai ales datorită perioadelor de crize traversate de învățământul românesc: greva personalului din învățământ, creșterea violenței în școli etc.

 Obiectivele esențiale ale Federației sunt următoarele:

 Realizarea unui parteneriat educațional - numit EDUPART - cu: Ministerul Educației și Cercetării, unități de învățământ, comunități locale și centrale, sindicate - în scopul modernizării, eficientizării, creșterii continue a calității învățământului, în concordanță cu standardele Uniunii Europene și a specificului societății românești, în interesul copiilor din învățământul preuniversitar.
 Susținerea și promovarea intereselor asociațiilor de părinți, Comitetelor Reprezentative ale Părinților din învățământul preuniversitar, părinților și copiilor în relațiile lor cu Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratele școlare, Administrațiile centrale și locale, sindicatele din învățământ, alte organizații naționale și internaționale și societatea civilă.
 Oferirea posibilitatății părinților de a participa la configurarea programelor și proiectelor educaționale, oportunităților de pregătire diversificată cuplate cu economiile regionale, locale, la standardele Uniunii Europene, implicarea comunităților locale și de afaceri în dezvoltarea școlară;
 Analizarea proiectelor de legi și a altor reglementari în domeniul educației în scopul aducerii unui aport substanțial privind concordanța acestora cu realitatea școlii românești și tendințele evoluției învățământului pe plan mondial, inclusiv emitere de inițiative legislative în domeniu;
 Asigurarea mediului educațional necesar unui învățământ performant prin legătura permanentă cu administrațiile centrale și locale, privind măsurile administrative, gospodărești și de securitate a copiilor care frecventează unitățile de învățământ preuniversitar;
 Realizarea unei mai mari conectivități a unităților de învățământ preuniversitar cu mediul economic, comunitatea locală, societatea civilă, organizațiile nonguvernamentale și guvernamentale și mass-media, în vederea creșterii calității educației civice a copiilor;
 Participarea, alături de Ministerul Educației și Cercetării și de reprezentanții săi, la evaluarea unităților de învățământ preuniversitar;
 Sprijinirea inițiativelor și proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc dezvoltarea caracterului practic aplicativ al lecțiilor; valorificarea pregătirii și inteligenței lor; protejarea tinerelor valori;
 Promovarea unor proiecte comune - părinți, elevi și cadre didactice.

Noi, părinții, ne-am propus să facem lucruri frumoase pentru copiii noștri atunci când ne-am hotărât să ne organizam la nivel local și național. Ne-am constituit în 2005, dar am existat mereu!
Să nu uităm faptul că noi suntem beneficiarii direcți și primii afectați de calitatea învățământului. Poate că împreună vom putea să privim cu speranță înainte.
Nu vrem sa ne aflam pe poziții de forță cu nimeni și nici să devenim uneltele nimănui. Milităm pentru ridicarea calității învățământului, pentru o reformă reală, de fond și nu formală, în interesul tuturor părților implicate în procesul educațional - în primul rând în interesul copiilor noștri.
Am făcut dovada, la nivelul școlilor, ca fără noi nu se poate. Am știut să suplinim lipsurile financiare ale învățământului; vom reuși să ne implicăm mai departe în procesul educațional, prin proiecte competente, capabile să atragă fondurile pentru finanțare - atât de necesare și niciodată suficiente.

Extras din mesajul Comisarului European pentru Educatie, Invatamant, Cultura si Tineret cu ocazia decernarii titlului de Doctor Honorius Causa al Universitatii Crestine " Dimitrie Cantemir", in ziua de 14 martie 2008.

"Education – from pre-school to post-graduate – is essential to affirm and defend fundamental ethical, civic and social values such as respect for human dignity, citizenship, equality and tolerance. Education unites! And culture defines our values! Therefore, education and culture represent the road towards Europe as a community of people, community of shared values. This was a dream of our founding fathers, not market and trade only. Therefore quality and access to education, cultural awareness and respect for different identity are important for living together. And where knowledge meets, recongnizes and accepts universal human values, wise, cohesive society is growing."

"Educația – de la treapta preșcolară la cea postuniversitar㠖 este esențială pentru afirmarea și apărarea valorilor fundamentale etice, civice și sociale precum respectul pentru demnitatea umană, cetățenie, egalitate și toleranță. Educația unește! Iar cultura ne definește valorile! Prin urmare, educația și cultura reprezintă calea către Europa ca o comunitate de oameni, comunitate de valori împărtășite. Acesta a fost un vis al părinților noștri fondatori, și nu numai piața și comerțul. Ca urmare, calitatea și accesul la educație, conștiința culturală și respectul pentru identitatea diferită sunt importante pentru a trăi împreună. Și acolo unde cunoașterea întâlnește, recunoaște și acceptă valorile umane universale, se dezvoltă o societate înțeleaptă și solidară."

"We have to bear in mind that peace, freedom, democracy and the common Europe are not granted or automatic realities in our countries. We have to remember the road to freedom, sacrifices of many and care for these values and achievements in our times. These realities will survive and prosper only if humanity and solidarity prevails in our countries over indifference, ignorance and intolerance."

"Trebuie să păstrăm în minte că pacea, libertatea, democrația și Europa comunitară nu sunt realități ce vin de la sine în țările noastre. Trebuie să ne amintim calea către libertate, sacrificiile multora și prețuirea pentru aceste valori și realizări în timpurile noastre. Aceste realități vor supraviețui și prospera doar dacă umanitatea și solidaritatea vor prevala, în țările noastre, asupra indiferenței, ignoranței și intoleranț
ei."

Dacă doriți să luați legătura cu alți părinți, puteți accesa și

Forumul Părinților pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Vă dorim navigare plăcută!