MODEL ACT CONSTITUTIV ASOCIAήIE

ASOCIATIA DE PARINTI -
.....................................................................
Scoala/liceul/gradinita/
ACT CONSTITUTIV

Art. 1. ASOCIATIA DE PARINTI - .......................................................... din scoala/liceul/gradinita/......................................., numita in continuare Asociatie este persoana juridical romana de drept privat, fara profit si apolitica, infiintata conform Ordonantei Guvernului nr.26/2000 si Decretului nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

Art. 2. In temeiul dreptului constitutional la asociere, urmatorii membrii fondatori consimt la constituirea asociatiei:
a)

b)

c)
(cati sunt)

Art. 3. Asociatia are un patrimoniu distinct, atribuindu-i-se un sediu si stabilindu-i-se organele de conducere.

Art. 4. Denumirea Asociatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de catre aceasta, la care se adauga adresa sediului social si, daca este cazul, contul bancar si codul fiscal.

Art. 5. Asociatia isi are sediul in incinta. Asociatia poate deschide sucursale si filiale sau poate deschide birouri in tara si strainatate.

Art. 6. Asociatia va functiona pe termen nelimitat, dizolvarea si lichidarea sa facandu-se in conditiile legislatiei in vigoare si a statutului.

Art. 7. La data constituirii, patrimoniul Asociatiei este …. RON, destinat de fondatori, prin actul de constituire, realizarii scopului amintit.

Art. 8. Asociatia isi propune ca scop …………………

Art. 9. Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt: Adunarea generala, Colegiul director si Comisia de cenzori.

Art. 10. Colegiul director este format din:
a) Presedinte;
b) 2 Vicepresedinti;
c) …. membrii supleanti

Art. 11. Componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control, alese la constituire, sunt:
Presedinte:

Vicepresedinte:

Membrii:

Art. 12. Componenta Colegiului director va fi completata (daca este cazul) si modificata in termen de 60 de zile de la data constiturii, prin hotararea Colegiului director existent la data constituirii, in sedinta legal constituita si cu intrunirea votului a jumatate plus unu dintre cei prezenti.

Art. 13. Comisia de cenzori este formata din:
Seful comisiei:
Membrii:

Art. 14. Noi, asociatii-membrii fondatori, imputernicim pe ..........................., legitimata cu ..................., eliberata la data de ......., sectia ....., cod numeric personal: ...................., domiciliata in ......................, sa reprezinte asociatia in scopul obtinerii personalitatii juridice, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor si obtinerea avizelor necesare.

Art. 15. Prezentul act constitutiv este redactat in 5 exemplare, fiecare cu forta juridica egala.

Semnaturile fondatorilor:

MODEL STATUT ASOCIAήIE

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Articolul 1: Asociatia de parinti ai scolii /gradinitei/liceului….. nnumita in continuare "…………………" se constituie asociatie cu personalitate juridica, de drept privat, neguvernamentala, non-profit si apolitica in temeiul dreptului de asociere prevazut de Constitutia Romaniei, Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 (modificata prin Ordonanta nr.37/2003) cu privire la asociatii si fundatii si cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice si functioneaza pe baza Statutului propriu, pe care si-l adopta in mod liber.

Articolul 2: (1) Asociatia isi are sediul in ………… si isi desfasoara activitatea la nivel local, national si international.
(2) Asociatia poate infiinta filiale si in alte localitati, din tara si strainatate.
(3) Sediul federatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director

Articolul 3: Denumirea asociatiei este ……………………………………….., prescurtat:

Articolul 4: Asociatia se constituie pe o perioada de timp nelimitata.

Articolul 5: La data constituirii, patrimonial Asociatiei este de 650 RON, destinat de fondatori, prin actul de constituire, realizarii scopului amintit.

Articolul 6: Asociatia (denumire), este fondata potrivit actului constitutiv, de: (membrii fondatori). (Nu trebuie sa fie neaparat toti presedintii de clasa/grupa, pentru a facilita obtinerea semnaturilor; e suficient daca sunt numai cei din Biroul Comitetului reprezentativ al parintilor alesi si delegati in Adunarea generala)

Articolul 7: Asociatia se constituie prin libera adeziune a membrilor sai, la ea putand adera orice federatie de parinti din Romania si se poate asocia cu alte asociatii profesionale, culturale sau sportive, nationale si internationale, care desfasoara activitati ce intereseaza asociatia.

CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Articolul 8: Scopul asociatiei consta in
(a) sustinerea, modernizarea, eficientizarea, cresterea eficacitatii si calitatii precum si imbunatatirea continua a invatamantului, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si a specificului societatii romanesti, in interesul copiilor din scoala si din invatamantul preuniversitar.
(b) Sustinerea si promovarea intereselor copiilor si parintilor din invatamantul preuniversitar in relatiile cu profesorii si conducerea scolii/gradinitei/liceului, Inspectoratele scolare, Administratiile centrale si locale, sindicatele din invatamant, federatii ale parintilor, alte organizatii nationale si internationale si societatea civila.

Articolul 9: Pentru realizarea acestui scop, asociatia, direct sau prin intermediul unor filiale, va urmari indeplinirea urmatoarelor obiective:
a) promovarea comunicarii si cooperarii intre ………………….
b) schimbul de informatii in domeniul …………………………………. cu organizatii similare din tara si strainatate
c) editarea si tiparirea de materiale si publicatii in legatura cu scopurile si activitatea desfasurata de catre ………………………………
d) organizarea de simpozioane si actiuni cu teme diverse si participarea la actiuni organizate de catre asociatii similare, atit din tara, cit si din strainatate
e) promovarea si dezvoltarea activitatii educationale si de pregatire profesionala prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferinte si cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe, in scopul …………………….
f) atragerea si utilizarea, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma de subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari, finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interne si externe, etc.
g) asigurarea unui mediu educational necesar unui invatamant performant prin legatura permanenta cu managementul scolii/gradinitei/liceului, administratiile locale, privind masurile administrative, gospodaresti si de securitate a copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant preuniversitar;
h) modernizarea invatamantului romanesc si a managementului acestuia ;
i) realizarea unei mai mari conectivitati a unitatilor de invatamant preuniversitar cu mediul economic ( de afaceri), comunitatea locala, societatea civila, organizatiile nonguvernamentale si guvernamentale si mass-media, in vederea cresterii calitatii educatiei civice a copiilor ;
j) dezvoltarea de legaturi cu asociatii de acelasi tip sau conexe procesului de invatamant , la nivel national;
k) - sprijinirea initiativelor si proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ si valorifica pregatirea si inteligenta lor; protejarea tinerelor valori;
l) - conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire si autoritate tutelara in vederea respectarii drepturilor copiilor si integrarii lor in unitatile de invatamant preuniversitar si societate;
m) promovarea si imbunatatirea actului educational :
n) sustinerea unor activitati ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic si sportiv
o) -gestionarea fondurilor provenite din cotizatii si alte surse
p) sprijin pentru ………………………….. etc.

CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIATIEI

Articolul 10: Membrii fondatori ai asociatiei sint persoanele fizice si juridice care au semnat actul de constituire al asociatiei si care, cunoscand statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui si participa cu fonduri sau alte contributii la constituirea patrimoniului si la realizarea scopurilor asociatiei.

Articolul 11: Pot deveni membri nefondatori ai asociatiei, persoanele fizice si juridice care nu au semnat actul de constituire al asociatiei, dar isi exprima acordul cu prevederile statutului asociatiei, pe care se obliga sa-l respecte intocmai si care participa la actiunile organizate de catre asociatie in scopul realizarii obiectivelor propuse.

Articolul 12: Pot fi membri de onoare ai asociatiei persoane fizice recunoscute ca personalitati ale vietii sociale, economice, culturale si stiintifice sau de alta natura, care prin activitatea lor sprijina activitatea asociatiei sau ideile in baza carora actioneaza aceasta.
Membrii de onoare nu au obligatia de a contribui la patrimoniul asociatiei, nu au drept de vot si nu au dreptul de a fi alesi in organele de conducere, administrative si control ale asociatiei.
Titlul de membru de onoare al asociatiei poate fi acordat si altor membri ai asociatiei, fondatori sau nefondatori, daca au merite deosebite in infaptuirea obiectivelor asociatiei, fara a le fi afectate astfel drepturile castigate potrivit prevederilor prezentului statut.

Articolul 13.: Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile prezentului statut
b) sa respecte hotaririle luate de catre organele de conducere ale asociatiei
c) sa desfasoare actiuni in sprijinul cresterii prestigiului asociatiei
d) sa nu desfasoare activitati, care prin natura lor ar cauza daune si ar leza scopurile si indeplinirea obiectivelor asociatiei
e) sa plateasca cotizatiile semestriale stabilite de Consiliul director, cu exceptia membrilor de onoare;
f) sa actioneze pentru indeplinirea scopului si obiectivelor asociatiei;
g) sa contribuie la realizare actiunilor propuse de asociatie;
h) sa respecte normele eticii si principiile deontologiei profesionale;
i) sa respecte recomandarile si standardele asociatiei;
j) sa nu desfasoare activitati politice in cadrl sau cu ocazia manifestarilor organizate de asociatie;

Articolul 14 : Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administrative sau de control ale asociatiei, cu exceptiile prevazute in prezentul statut
b) sa participe la activitatile asociatiei
c) sa initieze, sa propuna si sa participe la actiuni in sprijinul realizarii obiectivelor propuse in prezentul statut
d) reprezinte asociatia, in conditiile stabilite de Consiliul director;
e) sa faca propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociatiei
f) sa beneficieze de informatiile si activitatile asociatiei

Articolul 15: Calitatea de membru al asociatiei …………………….se poate pierde in urmatoarele cazuri:
a) prin excludere
b) la cerere
c) prin radiere, in urma decesului
d) ca efect al desfiintarii asociatiei .
Excluderea poate interveni in urmatoarele cazuri:
" producerea de daune si/sau prejudicii asociatiei, morale sau materiale, prin activitatea desfasurata
" angajarea in activitati ce contravin scopurilor si obiectivelor asociatiei, specificate in prezentul statut
" nerespectarea hotararilor luate de catre organele de conducere ale asociatiei
" angajarea respectivei persoane in activitati ce contravin legilor tarii si ordinii de drept
" condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibila cu aceea de membru al asociatiei
Excluderea se dispune de catre conducerea asociatiei in conformitate cu Legea 26/2000, la propunerea Colegiului Director, intrunit conform art. 15, alin. 1 din prezentul Statut.
Pierderea calitatii de membru al asociatiei nu da dreptul la pretentii asupra contributiei aduse la patrimoniul asociatiei.

CAPITOLUL IV
ORGANIZARE, CONDUCERE SI CONTROL

Articolul 16: Asociatia ……………………….are urmatoarele organe de conducere, administrative si de control:
a) Adunarea generala, formata dintr-un reprezentant al fiecarei grupe/clase care adera la asociatie
b) Presedintele, care este de drept si Presedintele adunarii Generale si al Colegiului Director
c) Colegiul Director format din … membri, in urmatoarea structura:
- un Presedinte, care este si Presedintele asociatiei
- doi vicepresedinti
- … membri plini
- … membri supleanti
- un reprezentant al corpului profesoral, fara drept de vot
c) Comisia de cenzori, formata din………. membri

Articolul 17: Alegerea Presedintelui, a Colegiului Director si a Comisiei de Cenzori se face pe o perioada de … ani de catre membrii cu drept de vot ai asociatiei care fac parte din Adunarea Generala, daca au intrunit 2/3 din numarul voturilor.
Dreptul la vot il au:
a) membrii fondatori si nefondatori, inscrisi in Asociatie
b) membrii cu minim 3 luni activitate ( nu cred ca merge la scoala)
Vot valid se considera votul direct liber exprimat, votul prin imputernicire, votul prin corespondenta in cazuri de indisponibilitate dovedita, cu acordul Adunarii Generale, iar hotararile se iau cu un cvorum de minim ……………voturi din totalul voturilor exprimate.
Presedintele, Colegiul Director sau Comisia de cenzori pot fi inlocuiti in timpul mandatului, respectand aceeasi procedura ca la numire.
Presedintele poate fi inlocuit in timpul mandatului, in situatii deosebite, cu unul dintre vicepresedintii in functie, prin Hotararea Colegiului Director, fara a se apela la procedura de la primul aliniat, pina la expirarea mandatului. In aceasta situatie, presedintele nou ales va avea functia de Presedinte interimar, iar mandatul acestuia va expira la alegerea satatutara a unui nou presedinte prin procedura de numire.

Articolul 18: Atributiile Presedintelui asociatiei sunt urmatoarele:
a) convoaca si conduce lucrarile Colegiului Director si Adunarii Generale
b) reprezinta asociatia in relatiile cu autoritatile, institutiile, presa, organizatiile guvernamentale sau neguvernamentale din tara sau strainatate
c) prezinta anual raportul de activitate al asociatiei
d) exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru infaptuirea scopurilor asociatiei si a prevederilor prezentului statut
e) angajeaza patrimoniul asociatiei, gestioneaza si administreaza resursele acesteia, semneaza contracte in numele acesteia si ia masurile curente necesare, in concordanta cu masurile Adunarii generale si Colegiului Director si cu prevederile prezentului statut
f) participa la sedintele Adunarii generale si Colegiului Director, pregateste si prezinta periodic rapoarte despre activitatea proprie si alte materiale, conform atributiilor sale
g) angajeaza, asigura instruirea, promoveaza, recompenseaza, sanctioneaza, etc. personalul salariat al asociatiei, inclusiv in cadrul filialelor, respectand Regulamentul de functionare intern al asociatiei
h) exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru realizarea scopurilor si obiectivelor asociatiei si a hotaririlor Adunarii generale si Colegiului Director

Articolul 19: Asociatia este administrata de catre Colegiul Director, compus din …. membri.
Colegiul Director este ales pentru o perioada de …… ani, membrii acestuia fiind alesi dintre membrii cu drept de vot din Adunarea generala care au intrunit 2/3 din numarul de voturi exprimate.
Presedintele este membru de drept al Colegiului Director, Presedintele asociatiei fiind si Presedintele Colegiului Director si al Adunarii Generale.
Realegerea Colegiului Director pentru un nou mandat este permisa, maxim de …….. ori.
Calitatea de membru al Colegiului Director se pierde in cazurile prevazute in prezentul statut, articolul 15, sau articolul 17, alin. 4.

Articolul 20: Colegiul Director al asociatiei este statutar intrunit in prezenta a minim …. din membrii sai plini.
Hotaririle luate de Colegiul Director se iau prin vot si sint valabile in cazul in care intrunesc jumatate plus unu din numarul voturilor exprimate. In caz de egalitate, votul Presedintelui se considera determinant.
Convocarea Colegiul Director se face in scris, cu cel putin ……. zile inainte de data propusa.

Articolul 21: Colegiul Director se reuneste o data pe luna in sedinta ordinara, sau in cazuri deosebite de cate ori este nevoie.

Articolul 22: Atributiile Colegiului Director al asociatiei sunt urmatoarele:
a) propune principalele directii de actiune, strategii si masuri de realizare a scopurilor asociatiei
b) propune infiintarea de filiale si alte organisme, urmarind realizarea scopurilor asociatiei
c) aproba cererile de aderare a noilor membri
d) aproba programul de lucru al asociatiei
e) aproba programul de deplasari pentru delegatii asociatiei care participa la diverse actiuni in tara sau strainatate
f) avizeaza raportul anual privind activitatea desfasurata
g) propune bugetul de venituri si cheltuieli, executia bugetara, precum si bilantul contabil
h) revoca din functie Presedintele
i) aprobara premii, burse, ajutoare, in limita fondurilor stabilite de Adunarea Generala
j) intocmeste regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara
k) exercita orice alte atributii necesare realizarii scopurilor asociatiei, in acord cu prevederile prezentulului statut si hotararilor Adunarii Generale.

Articolul 23: Colegiul Director poate stabili indemnizatii, precum si contravaloarea unor cheltuieli ocazionate de exercitiul functiei respective, pentru Presedintele asociatiei, pentru vicepresedinti, pentru membrii Colegiului Director si cenzori, cu acordul organului de control al asociatiei si al Adunarii Generale si in functie de resursele financiare si reglementarile in vigoare.
Colegiul Director poate stabili indemnizatii, sau dupa caz, salarii pentru membrii unor organisme proprii sau pentru colaboratorii acestei Asociatii.

Articolul 24: Presedintele exercita cu caracter permanent administrarea curenta operativa a asociatiei in baza mandatului Adunarii generale si al Colegiului Director.
Colegiul Director ii stabileste drepturile de salarizare si premiere cuvenite.

Articolul 25: Controlul asociatiei va fi exercitat de catre Comisia de Cenzori formata din …. membri, alesi de catre Adunarea generala in sedinta de constituire , care isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 26: Asociatia este condusa de Adunarea Generala formata dintr-un reprezentant desemnat de catre parintii copiilor inscrisi intr-o grupa/clasa a unitatii de invatamant.

Articolul 27: Atributiile Adunarii Generale a asociatiei sunt urmatoarele:
(a) aproba principalele directii de actiune, strategii si masuri de realizare a scopurilor asociatiei
(b) aproba infiintarea de filiale si alte organisme, urmarind realizarea scopurilor asociatiei
(c) aproba asocierea la alte rganisme si federatii;
(d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli ;
(e) aproba raportul anual privind activitatea desfasurata
(f) revoca din functie Presedintele
(g) aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara
(h) Adopta rezolutii si ia hotarari.
Adunarea generala isi poate delega o parte din atributii catre Consiliul director.

Articolul 28: Adunarea generala se va intruni de doua ori pe an in sedinta ordinara, urmand ca de fiecare data cand este necesar sa se convoace sedinta extraordinara.
Convocarea Adunarii generale se va face de catre Presedintele Colegiului director, care va stabili data exacta, locatia si ordinea de zi a sedintei.

Articolul 29: Adunarea generala extraordinara va avea loc:
- daca dispune Consiliul director;
- la cererea scrisa a cel putin 1/3 din membrii federatiei.
Adunarea generala extraordinara va avea loc la data si locul stabilita de Consiliul director, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data de inaintare a cererii.

Articolul 30: Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor sai si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenti.
In cazul in care la prima convocare Adunarea generala nu este statutara, a doua convocare va fi organizata in decurs de 10 zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotararile vor fi adoptate cu jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.

Articolul 31: Comisia de cenzori este lacatuita dintr-un numar impar de membrii, respectiv trei membrii.
In realizarea competentei sale, Comisia de cenzori:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniu federatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Colegiului director;
c) poate participa, prin membrii sai, la sedintele Colegiului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Colegiului director.
Membrii Colegiului director nu pot fi cenzori.

Articolul 32: Colegiului director aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori.

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL

Articolul 33: Patrimoniul initial al asociatiei este format din contributiile membrilor fondatori, fiecare membru fondator depunand o contributie initiala de ……………….. lei. Cotizatiile ulterioare se aproba in Adunarea Generala, la propunerea Colegiului director.

Articolul 34: Patrimoniul initial al asociatiei se completeaza, in conditiile legii, cu subventii, donatii, bunuri mobile si imobiliare, finantari pe proiecte aplicate pe programe de finantare interna sau din fonduri externe, diferite fonduri de sponsorizare si fonduri obtinute din tara si strainatate, in lei sau in valuta, de la persoane fizice sau juridice.

Articolul 35: Veniturile asociatiei constau sau provin din:
a) ajutoare financiare sau in bunuri mobile sau imobiliare ale membrilor sau ale tertilor, persoane fizice sau juridice, din tara sau strainatate
b) contributii la aderarea de noi membri
c) cotizatii anuale ale membrilor (cuantumul minimal cotizatiei se va stabili in lei, in prima sedinta a Adunarii Generale), donatii, subventii, subscriptii, alte contributii
d) finantari pe proiecte aplicate pe programe de finantare interna sau din fonduri externe
e) alte surse permise de lege.

Articolul 37: Asociatia intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Articolul 38: Anul financiar se inchide la 31 decembrie.

Articolul 39: Gestiunea asociatiei este tinuta permanent de personal calificat si este supusa controlului periodic al organului de control al asociatiei, compus dintr-un numar de …… cenzori, desemnati pentru un mandat de trei ani, de catre membrii cu drept de vot ai asociatiei, cu acordul a minim 2/3 din numarul de voturi exprimate, dintre persoane de specialitate autorizate in acest sens de lege.
Asociatia poate deschide conturi, in lei sau valuta, la banci din tara sau strainatate, conform legii.
Operatiunile financiare ale asociatiei se vor face cu doua semnaturi, ale Presedintelui si a unui membru al Colegiului Director, desemnat de Adunarea Generala pentru acessta.


CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE

Articolul 40: Asociatia are sigla si insemne proprii.

Articolul 42: Membrii asociatiei cu drept de vot din Adunarea generala pot modifica sau completa prezentul statut pentru realizarea scopurilor propuse, prin vot cu acordul a jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot.

Articolul 43: Modificarea sau completarea prezentului statut se realizeaza sub forma scrisa, cu indeplinirea conditiilor legate de fond si forma, in conformitate cu prevederile legii.

Articolul 44: Prevederile prezentului statut se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

Articolul 45: In cazul desfiintarii asociatiei patrimoniul ei va fi preluat sau donat unei asociatii care cuprinde in obiectul ei de activitate obiectivele asociatiei …………….……..., cu acordul exprimat prin votul majoritar al Adunarii Generale.

Articolul 46. Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile legii.

Articolul 47: Noi, asociatii-membrii fondatori, imputernicim pe numitul/a .............., legitimat/a cu CI seria ....., nr. ........ eliberata la data de ............., sectia .........., cod numeric personal: ........., domiciliat/a in ..........., Str. ......., nr. ......., , , sa reprezinte asociatia in scopul obtinerii personalitatii juridice.

Articolul 48: Prezentul act constitutiv este redactat in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu forta juridica egala.

Semnaturile fondatorilor: