STATUTUL

FEDERAȚIEI NAȚIONALE A ASOCIAȚIILOR DE PĂRINȚI-ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
FNAP-IP

În această pagină puteți afla următoarele informații din statutul nostru:

Dipozitiile generale; Resursele patrimoniale si cheltuielile federatiei; Membrii Federatiei;

Organizarea, conducerea, administrarea si controlul federatiei; Dizolvarea si lichidarea; Dispozitii finale


CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE


Art.1. Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar, numita in continuare FNAP-IP, se constituie ca asociatie cu personalitate juridica, in temeiul dreptului de asociere prevazut de Constitutia Romaniei, Ordonanta Guvernului nr.26/2000 (modificata prin Ordonanta nr.37/2003) cu privire la asociatii si fundatii si cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice si functioneaza pe baza Statutului propriu, pe care si-l adopta in mod liber.

Art.2. (1) Sediul federatiei este in Bucuresti, str.Viitorului nr.60, sector 2, in incinta Colegiului National "Cantemir Voda"
(2) Sediul federatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director

Art.3. Denumirea federatiei este: Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar, FNAP-IP.

Art.4. Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar, FNAP-IP, se constituie pe o durata nelimitata de timp.

Art.5. La data constituirii, patrimonial federatiei este de 650 RON, destinat de fondatori, prin actul de constituire, realizarii scopului amintit.

Art.6. Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar, FNAP-IP,este fondata potrivit actului constitutiv, de:
a) Asociatia de Parinti-Scoala 174 "Constantin Brancusi", cu sediul in Bucuresti, str.Rosia Montana nr.41, Sector 6, cu Certificatul de inscriere a persoanei juridice, fara scop patrimonial, la Judecatoria sectorului 6, nr. 71/2.10.2003, reprezentata de presedinte : Guna Mihaela Iulia
b) Comitetul Reprezentativ al Parintilor din cadrul Colegiului National "Cantemir Voda", cu sediul in Bucuresti, Str.Viitorului nr.60, sector 2, infiintata prin hotararea Judecatoriei Sectorului II Bucuresti , sentinta Civila nr.42/10.01.2000, reprezentata de presedinte: Varzan Cristina
c) Asociatia Parintilor de la Scoala cu clasele I-VIII, "George Cosbuc"-Baia Mare, Str.Gheorghe Bilascu, nr.19, Jud.Maramures, infiintata prin hotararea Judecatoriei Baia-Mare, Incheierea nr.3412/22.05.2002 reprezentata de presedinte:Cocosila Claudia
d) Fundatia ALUMNI a Colegiului National " Mircea cel Batran " Constanta - Asociatia Parintilor, infiintata prin hotararea Judecatoriei Constanta sentinta civila nr. 652/26.09.2000, cu sediul in Str. Stefan cel Mare nr.6 Constanta, reprezentata de vicepresedinte Adrian Topor.

Art.7. FNAP-IP este o asociatie apolitica ce nu se subordoneaza intereselor nici unui partid sau grupari politice. Asociatia este independenta fata de organele puterii si administratiei de stat.

Art.8. Federatia se constituie prin libera adeziune a membrilor sai, la ea putand adera orice asociatie de parinti din Romania.

Art.9. FNAP-IP se poate asocia cu alte asociatii profesionale, culturale sau sportive, nationale si internationale, care desfasoara activitati ce intereseaza asociatia.

Art.10. Federatia are dreptul sa detina editura si publicatii prin intermediul carora sa isi exprime opiniile.

Art.11. Principalele scopuri ale federatiei sunt urmatoarele:
a) Realizarea unui parteneriat educational, numit EDUPART, cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, unitatile de invatamant si comunitatile locale, in scopul modernizarii, eficientizarii, cresterii eficacitatii si calitatii precum si imbunatatirii continue a invatamantului, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si a specificului societatii romanesti, in interesul copiilor din invatamantul preuniversitar.
b) Sustinerea si promovarea intereselor asociatiilor de parinti, Comitetelor Reprezentative ale parintilor din invatamantul preuniversitar, parintilor si copiilor in relatiile cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, Inspectoratele scolare, Administratiile centrale si locale, sindicatele din invatamant, alte organizatii nationale si internationale si societatea civila.
c) Sa ofere parintilor posibilitati crescande pentru a participa la configurarea programelor si proiectelor educationale, oportunitatilor de pregatire diversificata cuplate cu economiile regionale, locale, la standardele Uniunii Europene, implicarea comunitatilor locale si de afaceri in dezvoltarea scolara.

Art.12. Obiectivele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar, FNAP-IP, in vederea realizarii scopului ei , sunt urmatoarele:

a) - reprezentarea, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii , a intereselor unitatilor de invatamant preuniversitar fata de terte organizatii;
b) - analizarea proiectelor de legi si a altor reglementari in domeniul educatiei in scopul aducerii unui aport substantial privind concordanta acestora cu realitatea scolii romanesti si tendintele evolutiei invatamantului pe plan mondial, inclusiv emitere de initiative legislative in domeniu;
c) - modernizarea invatamantului romanesc, a managementului acestuia, inclusiv prin prisma introducerii tehnologiei didactice asistate de calculator si multimedia, militand si pentru cresterea calitatii actului didactic;
d) - elaborarea, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, a unor reglementari cu privire la rolul si activitatea asociatiilor de parinti din invatamantul preuniversitar;
e) - asigurarea unui mediu educational necesar unui invatamant performant prin legatura permanenta cu administratiile centrale si locale, privind masurile administrative, gospodaresti si de securitate a copiilor care frecventeaza unitatile de invatamant preuniversitar;
f) - realizarea unei mai mari conectivitati a unitatilor de invatamant preuniversitar cu mediul economic (de afaceri), comunitatea locala, societatea civila, organizatiile nonguvernamentale si guvernamentale si mass-media, in vederea cresterii calitatii educatiei civice a copiilor;
g) - participarea, alaturi de Ministerul Educatiei si Cercetarii si reprezentantii sai, la evaluarea unitatilor de invatamant preuniversitar;
h) - dezvoltarea de legaturi cu asociatii de acelasi tip sau conexe procesului de invatamant , la nivel national si international;
i) - sprijinirea initiativelor si proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ si valorifica pregatirea si inteligenta lor; protejarea tinerelor valori;
j) - conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire si autoritate tutelara in vederea respectarii drepturilor copiilor si integrarii lor in unitatile de invatamant preuniversitar si societate;
k) - cooperarea cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si corpul profesoral pentru ridicarea calitatii invatamantului, cresterea nivelului profesional al cadrelor didactice si rezolvarea tuturor celorlalte probleme legate de invatamant, prin aplicarea de proiecte comune, cu finantare interna si externa;
l) - organizarea de activitati de formare educationala: seminarii, dezbateri, schimburi de experienta, colocvii, conferinte, mese rotunde, cursuri, la initiativa la minim o treime din voturile Consiliului director;
m) - realizarea unui parteneriat educational cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si unitatile de invatamant in scopul modernizarii, eficientizarii, cresterii eficacitatii si calitatii precum si imbunatatirii continue a invatamantului, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si a specificului societatii romanesti, in interesul copiilor din invatamantul preuniversitar
n) -stabilirea de relatii de colaborare cu alte asociatii de profil, la nivel national si international;
o) -promovarea si imbunatatirea actului educational :
p) -sustinerea unor activitati ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic si sportiv
q) -ggestionarea fondurilor provenite din cotizatii si alte surse.

Art.13.(1) Federatia isi poate constitui sucursale si filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii Consiliului director.
(2) Sucursala/Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membrii.
(3) Sucursala / Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Consiliul director prin actul constitutiv al ei.


CAPILOTUL II
RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE FEDERATIEI


Art.14.(1)Patrimoniul initial al federatiei se completeaza cu dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale, donatii, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, surse atrase pe programe cu finantare din fonduri interne si internationale, precum si alte venituri prevazute de lege.
(2)Principalele cheltuieli ale federatiei sunt: salarii, indemnizatii, prime si premii, procurari de rechizite si imprimate de birou, chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare, cazare, masa, transport, plata utilitatilor, burse si alte cheltuieli conform legii.
(3) Cheltuielile se efectueaza in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli si se aproba de persoanele insarcinate de Consiliul director.
(4) salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele organigramei aprobate si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
(5) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.
(6) Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.


CAPITOLUL III
MEMBRII FEDERATIEI


Art.15. Federatia are in componenta sa urmatoarele categorii de membrii:
a) membrii activi-asociatiile de parinti/ comitete representative ale parintilor, cu personalitate juridica, din invatamantul preuniversitar;
b) membrii simpatizanti- Comitetele Reprezentative al Parintilor din invatamantul preuniversitar, fara personalitate juridica;
c) membrii de onoare- reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratelor scolare, administratiei centrale si locale, conduceri de unitati de invatamant preuniversitar, personalitati politice, culturale si stiintifice.

Art.16. La propunerea Presedintelui, Consiliul director poate acorda titlul de membru de onoare acelor persoane care au adus o contributie importanta la deszvoltarea Federatiei.
Membrii de onoare si membrii simpatizanti nu au drept de vot.

Art .17. Membrii activi sunt:
- membrii fondatori, in baza statutului: sunt persoanele juridice (asociatii de parinti si comitete reprezentative), care au semnat actul de constituire al federatiei si care, cunoscand statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui si participa cu fonduri sau alte contributii la constituirea patrimoniului si la realizarea scopului federatiei;
- asociatiile de parinti si comitetele reprezentative ale parintilor din invatamantul preuniversitar, cu personalitate juridica, care solicita afilierea la federatie, pe baza unei cereri.

Art.18. Membrii activi, altii decat membrii fondatori, se numesc, pe baza solicitarii respectivei asociatii/comitet consultativ cu personalitate juridica si la propunerea Presedintelui, prin Hotararea Consiliului Director.

Art.19. Comitetele representative ale parintilor, fara personalitate juridica, pot dobandi calitatea de membru simpatizant, la solicitarea acestora si propunerea Presedintelui federatiei, prin hotararea Consiliului Director.

Art.20. Toti membrii federatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale federatiei, in conformitate cu prevederile prezentului statut, cu exceptia membrilor simpatizanti, a celor de onoare si a membrilor active cu o vechime mai mica de trei luni;
b) sa participle la manifestarile organizate de federatie, in conditiile stabilite de Consiliul director;
c) sa propuna masuri de imbunatatire a activitatilor si de realizare a obiectivelor federatiei;
d) sa reprezinte federatia, in conditiile stabilite de Consiliul director;
e) sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor federatiei sis a primeasca in acelasi timp informatiile solicitate.

Art.21.Toti membrii au urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte prevederile statutului si hotararile organelor de conducere ale federatiei;
b) sa plateasca cotizatiile semestriale stabilite de Consiliul director, cu exceptia membrilor de onoare;
c) sa actioneze pentru indeplinirea scopului si obiectivelor federatiei;
d) sa promoveze standardele, principiile si imaginea federatiei;
e) sa contribuie la realizare actiunilor propuse de federatie;
f) sa respecte normele eticii si principiile deontologiei profesionale;
g) sa respecte recomandarile si standardele federatiei;
h) sa nu desfasoare activitati politice in cadrl sau cu ocazia manifestarilor organizate de federatie;
i) sa contribuie la formarea si dezvoltarea bazei de date si informatii ale federatiei;
j) sa participle, la solicitarea Consiliului director, la adunarile si manifestarile initiate de federatie;
k) sa pastreze confidentialitatea informatiilor.

Art.22. Pierderea calitatii de membru, indiferent de categoria in care se incadreaza, se realizeaza daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii, in urma hotararii Consiliului director:
a) neplata cotizatiei pe doua semestre;
b) la cererea membrului;
c) prin savarsirea de fapte care aduc atingerea intereselor si prestigiului federatiei;
d) neparticiparea nemotivata la cel putin trei solicitari ale federatiei;
e) angajarea in activitati ce contravin legilor tarii si ordinii de drept;
f) condamnarea pentru fapte penale.


CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA, CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL FEDERATIEI


Art.23. (1) Federatia este structurata pe 8 sucursale, fiecare avand personalitate juridica, formata din filiale din judetele cuprinse in fiecare regiune de dezvoltare a tarii: Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru
(2) Filialele, cu personalitate juridica, cuprind asociatiile de parinti/comitetele representative ale parintilor din invatamantul preuniversitar, cu personalitate juridica, dintr-un judet al tarii.

(3) Sucursalele si filiale federatiei se dezvolta conform tabelului urmator:

NR. CRT. SUCURSALA FILIALE
1 Nord-Est Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui
2 Sud-Est Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea
3 Sud Muntenia Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman
4 Sud-Vest Oltenia Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea
5 Vest Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis
6 Nord-Vest Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, maramures, Satu-Mare, Salaj
7 Centru Alba, Brasov, Covasan, Harghita, Mures, Sibiu
8 Bucuresti-Ilfov Municipiul Bucuresti, Ilfov

Art.24.Organele de conducere, administrare si control ale federatiei sunt: Adunarea Generala, Consiliul director si Comisia de cenzori.

A. Adunarea generala

Art.25. Adunarea generala este organul suprem de conducere al federatiei si este formata din cate un reprezentant desemnat de catre membrii activi din fiecare judet, constituiti in filiale, avand fiecare cate un singur vot.

Art.26. Adunarea generala se va intruni o data pe an in sedinta ordinara, urmand ca de fiecare data cand este necesar sa se convoace sedinta extraordinara.
Convocarea Adunarii generale se va face de catre Presedintele consiliului director, care va stabili data exacta, locatia si ordinea de zi a sedintei.

Art.27.Adunarea generala extraordinara va avea loc:
- daca dispune Consiliul director;
- la cererea scrisa a cel putin 1/3 din membrii federatiei.
Adunarea generala extraordinara va avea loc la data si locul stabilita de Consiliul director, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data de inaintare a cererii.

Art.28. Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor sai si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenti.
In cazul in care la prima convocare Adunarea generala nu este statutara, a doua convocare va fi organizata in decurs de 10 zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotararile vor fi adoptate cu jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.

Art.29. Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) alege si revoca Consiliul director si Comisia de Cenzori;
b) aproba strategia si politica propusa de Consiliul director;
c) aproba Statutul federatiei si modificarile acestuia;
d) aproba bugetul anual si executia bugetara din anul anterior, pe baza fundamentarii Consiliului director si avizul Comisiei de cenzori;
e) aproba raportul Consiliului director si al Comisiei de cenzori de descarcare de gestiune pentru perioada analizata;
f) aproba dizolvarea federatiei, numeste lichidatorii si stabileste destinatia bunurilor la dizolvare;
g) Indeplineste, in vederea atingerii scopului federatiei, orice alte activitati neinterzise de prezentul statut sau de lege.
h) Adopta rezolutii si ia hotarari.
Adunarea generala isi poate delega o parte din atributii catre Consiliul director.

B. Consiliul director

Art.30. Consiliul director este organul de conducere curenta al federatiei si este alcatuit din:
a) Presedinte: Guna Mihaela Iulia
b) 8 Vicepresedinti:
Cocosila Claudia
Varzan Cristina
Topor Adrian
c) 6 membrii supleanti
Functiile ramase libere se completeaza in cel mult 60 zile, prin hotararea Consiliului Director existent, in sedinta legal constituita si cu intrunirea votului a jumatate plus unu dintre cei prezenti si se valideaza in prima sedinta a Adunarii generale, dupa investire.

Art.31. Presedintele Consiliului director este ales prin votul membrilor Consiliului director existent, in sedinta legal constituita si cu intrunirea votului a jumatate plus unu dintre cei prezenti.
Presedintele Consiliului director este Presedintele federatiei.

Art.32. Vicepresedintii, in numar de 8, sunt reprezentantii sucursalelor (presedintii sucursalelor din cele 8 regiuni de dezvoltare :Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru), membrii activi ai federatiei.

Art.33.Consiliul director al federatiei asigura realizarea scopului si obiectivelor acesteia, exercitand urmatoarele atributii:
a) propune strategia generala si stabileste programele federatiei;
b) conduce activitatea federatiei;
c) propune aprobarii Adunarii generale bugetul de venituri si cheltuieli si duce la indeplinire hotararile legate de acesta ;
d) propune Adunarii generale infiintarea de sucursale si filiale, precum si afilierea la alte federatii si confederatii;
e) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama federatiei, in baza prerogativelor date de Adunarea generala;
f) aprobarea organigramei si strategiei de personal ale federatiei;
g) aproba schimbarea sediului federatiei;
h) elaborarea regulamentului intern de functionare a sa;
i) hotaraste acordarea titlului de membru activ, membru simpatizant si membru de onoare, la propunerea Presedintelui;
j) aproba afilierea sau asocierea cu alte organizatii profesionale, stiintifice, culturale, educationale din tara si strainatate.
k) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art.34.Mandatul membrilor Consiliului director este de 4 ani, cu posibilitatea realegerii. In cazul in care reprezentantul Sucursalei regionale din Consiliul director nu mai are calitatea de parinte de copil care frecventeaza cursurile la o unitate de invatamant preuniversitar, acesta este inlocuit de catre Consiliul director, la propunerea Presedintelui in functie, tinand cont de aportul la indeplinirea strategiei si obiectivelor federatiei.

Art.35. Calitatea de membru in Consiliul director se exercita personal, fiind admisa imputernicirea altor persoane din cadrul sucursalei din care acesta face parte numai in cazuri exceptionale.

Art.36.Consiliul director se intruneste in sedinte ordinare o data pe trimestru, sedintele extraordinare convocandu-se de fiecare data cand este necesar, de catre Presedinte.

Art.37. Sedintele Consiliului director se considera legal constituite daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din totalul membrilor si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenti.

Art.38. Membrii Consiliului director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rude in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde pentru daunele cauzate federatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi piutut obtine majoritatea ceruta.

Art.39. Nu poate fi membru al Consiliului director, iar daca este, pierde aceasta calitate cel care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca federatia sprijina activitatea acelei institutii publice.

Art.40. Deciziile contrar legii, actului constitutive sau statutului federatiei pot fi atacate de fondatori sau de oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta.

Art.41. Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

Art.42.Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau fac parte din asociatiile de parinti din invatamantul preuniversitar, membrii active, pentru a exercita atributiile prevazute la art.27.lit.i.

Art.43.Presedintele Consiliului director, care este de drept si Presedintele federatiei, este ales pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea realegerii si are urmatoarele atributii:
a) reprezinta federatia in relatiile cu tertii;
b) prezideaza sedintele Consiliului director ;
c) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala si Consiliul director
d) conduce federatia in limitele prezentului statut si a autoritatii stabilite de Consiliul director.

Art.44. Presedintele poate delega responsabilitatile si autoritatea sa pentru anumite perioade de timp unui membru al Consiliului Director, precizand sfera, durata si limitele de competenta.

Art.45.Vicepresedintii sunt numiti la prima sedinta a Adunarii generale, formata din membrii fondatori. Completarea functiilor vacante se realizeaza pe masura afilierii sucursalelor regionale, astfel incat fiecare regiune de dezvoltare sa fie reprezentata in consiliul director al federatiei de catre un vicepresedinte.

C. Comisia de cenzori

Art.46. Comisia de cenzori este lacatuita dintr-un numar impar de membrii, respectiv trei membrii.
In realizarea competentei sale, Comisia de cenzori:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniu federatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului director;
c) poate participa, prin membrii sai, la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director.
Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Art.47. Consiliul director aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori.

CAPITOLUL V
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art.48. Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar, FNAP-IP se va dizolva:
I. De drept prin :
a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop.
II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea Consiliului director, atunci cand:
a) scopul sau activitatea federatiei a devenit ilicita
b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite;
c) urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) numai obtine autorizatiile necesare prealabile, potrivit legii.
III. In situatia imposibilitatii constituirii Consiliului director, in conformitate cu statutul federatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, protivit statutului, Consiliul director trebuia constituit.
IV. In alte situatii prevazute de lege.

Art.49.(1)In cazul dizolvarii federatiei, lichidatorii se numesc de Adunarea generala, sau in imposibilitatea intrunirii acesteia, de catre instantele judecatoresti.
(2)Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza.
(3) Lichidatorii, la intrarea in functie, efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exeacta a activului si pasivului.
(4) Ei sunt obligati sa primeasca sis a pastreze registrele si orice alte acte ale federatiei sis a tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
(5)Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.

Art.50.(1)Lichidatorii au obligatia de a continua actiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a plati creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2)Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.

Art.51.(1) In cazul dizolvarii federatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre personae juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemanator.
(3) Daca in termen de sase luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile conform aliniatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei personae juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Art.52. Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de sase luni de la publicarea dizolvarii federatiei.

Art.53.Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligate ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile d elichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in carui circumscriptie teritoriala isi are sediul federatia sis a indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest Registru.

Art.54. Daca in termen de treizeci de zile de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor emite celor in drept, bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele federatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

Art.55. (1) Federatia inceteaza a exista la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.


CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE

Art.56. Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile legii.

Art.57. Noi, asociatii-membrii fondatori, imputernicim pe numita Varzan Cristina, legitimata cu CI seria RR, nr.323856, eliberata la data de 25.08.04, sectia 7, Cod numeric personal: 2550225400613, domiciliata in Bucuresti, Str.Fabrica de Gheata, nr.8, Bl.90, Sc.B, Ap.72, sector 2, sa reprezinte federatia in scopul obtinerii personalitatii juridice.

Art.58. Prezentul act constitutiv este redactat in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu forta juridica egala.